Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A over de contractgrens bij individuele arbeidsongeschiktheids-verzekeringen

Q&A

Gepubliceerd: 09 november 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Kan de verzekeraar een kortere contractgrens dan de einddatum van de verzekeringsovereenkomst hanteren bij een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer hij bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een individuele risicobeoordeling heeft gedaan?

Antwoord:

Nee.

Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) worden onder Solvency II behandeld als levensverzekeringsverplichtingen. AOV’s kennen doorgaans een lange looptijd en verzekeraars kunnen deze overeenkomsten in beginsel niet opzeggen gedurende de looptijd. Bij aanvang vergaart de verzekeraar meestal met een medische vragenlijst en soms een medische keuring informatie over het gezondheidsrisico van de verzekerde, welke informatie mede bepalend is voor de acceptatie, voorwaarden en/of premie. Dit kwalificeert als een individuele risicobeoordeling in de zin van artikel 18 lid 3 van de Gedelegeerde Verordening.

Deze individuele risicobeoordeling mag gedurende de looptijd van de overeenkomst niet worden herhaald. Artikel 940 lid 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek verbiedt de verzekeraar om de voorwaarden of premie van de AOV te wijzigen op grond van verzwaring van het gezondheidsrisico van de verzekerde. Voor zover de verzekeraar al gedurende de looptijd van de overeenkomst (bijvoorbeeld per contractvervaldatum) de voorwaarden en/of de premie van de AOV en bloc mag aanpassen, loopt de verzekeraar daarbij in ieder geval het risico op antiselectie.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de verzekeraar dus niet het unilateraal recht om de uit hoofde van de overeenkomst te betalen premies of uitkeringen zodanig te wijzigen dat de premies de risico’s volledig weerspiegelen in de zin van artikel 18 lid 3 onder c van de Gedelegeerde Verordening. De verzekeraar hanteert daarom de einddatum (eindleeftijd) van de overeenkomst als de contractgrens.

Relevante wet- en regelgeving

Deze Q&A heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

  • artikel 18 lid 1 t/m 3 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Implementatietermijn

De overgang op de lange contractgrens kan significante veranderingen inhouden voor de modellen en systemen die verzekeraars gebruiken voor AOV. DNB geeft verzekeraars de tijd voor het doorvoeren van de aanpassingen, waarbij dit expliciet ook geldt voor het uitwerken en documenteren van de eventueel te voeren toekomstige beheeractiviteiten. DNB zal de wetsuitleg zoals opgenomen in deze Q&A vanaf 1 juli 2023, te beginnen bij de beoordeling van de kwartaalstaten 2023 Q2, betrekken in haar toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen