Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Saldering met de technische voorzieningen door zorgverzekeraars

Q&A

Gepubliceerd: 05 november 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een zorgverzekeraar bevoorschotting en vorderingen salderen met de schadevoorziening onder Solvency II?

Antwoord:

Bij de vraag of saldering met de schadevoorziening is toegestaan, is het onderscheid tussen enerzijds vorderingen op (of een schuld aan) het Zorgverzekeringsfonds en anderzijds bevoorschotting van zorgaanbieders van belang. Hieronder zal daarom per deelonderwerp op de vraag worden ingegaan.

Vordering op (of schuld aan) het Zorgverzekeringsfonds

De schadevoorziening dient conform artikel 76 van de richtlijn Solvency II en Titel I, hoofdstuk III van de Solvency II Gedelegeerde Verordening, te worden berekend als de actuele waarde van de resterende schadebetalingen voor dossiers uit het verleden (inclusief IBNR (Incurred but not reported)). Een vordering op (of schuld aan) het Zorgverzekeringfonds uit hoofde van ex-post verevening wordt hierbij direct in de best estimate van de schadevoorziening opgenomen.De ex-post vereveningsbijdragen dienen op basis van realistische aannames verwerkt te worden in de schadevoorziening. Ook inzichten op basis van eigen portefeuille-ervaring kunnen hierin verwerkt worden.

Bevoorschotting van zorgaanbieders

Conform artikel 147, zesde lid, van de Solvency II Gedelegeerde Verordening vormt de schadevoorziening de volumemaat voor de SCR voor het uitlooprisico van de schadevoorziening. De bijbehorende volatiliteitsparameter is conform artikel 148 en 149 van de Solvency II Gedelegeerde Verordening gebaseerd op een ongesaldeerde schadevoorziening. Het toepassen van de volatiliteitsparameter op een ander type schadevoorziening is niet juist en zou leiden tot een onjuiste weergave van de SCR voor het uitlooprisico. Saldering van bevoorschotting aan zorgaanbieders met de schadevoorziening is dan ook niet in lijn met Solvency II.

Bij een adequate bewaking van de bevoorschotting onderhandenwerk (OHW) hoeft echter geen tegenpartijkredietrisico SCR berekend te worden. Deze bewaking kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de OHW Grouper van DBC-onderhoud, dan wel een ander instrument dat aantoonbaar met eenzelfde mate van nauwkeurigheid als de OHW Grouper het onderhanden werk vaststelt. Hiermee kan een verzekeraar een nihil tegenpartijkredietrisico voortkomend uit bevoorschotting realiseren.

Ontdek gerelateerde artikelen