Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Samenwerking toezichthouders in de zorg

Factsheet

Gepubliceerd: 06 mei 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

In de zorg zijn meerdere toezichthouders werkzaam. Hoe is voorzien in samenwerking en afstemming tussen toezichthouders?

Waarom samenwerking?

In de zorgsector vindt op meerdere terreinen toezicht plaats. Zo kennen we de Inspectie voor de gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het is wettelijk geregeld dat deze instanties met elkaar samenwerken, “met het oog op een effectieve en efficiënte besluitvorming over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie ten behoeve daarvan”. DNB heeft als prudentiële toezichthouder met name samenwerkingsafspraken met de NZa en het ZiN.

Protocol DNB-NZa

De NZa is de 'marktmeester' in de zorg. Het toezichtdomein van de NZa omvat naast de zorgverlenings- en zorginkoopmarkt ook de zorgverzekeringsmarkt (rechtmatigheidstoezicht, sectorspecifiek toezicht). DNB en de NZa hebben afspraken gemaakt over de samenwerking, welke zijn neergelegd in een Protocol. Uitgangspunten zijn:

  • het voorkomen van overlap van toezichtinspanningen en het beperken van de belasting voor onder toezichtstaande ziektekostenverzekeraars
  • coördinatie door middel van afstemmingsmechanismen in het operationele toezicht
  • het bij de uitoefening van toezichtstaken rekening houden met de belangen van de andere toezichthouder en van de onder toezichtstaande verzekeraars
  • het bevorderen van gelijkgerichte regelgeving en beleid op de gebieden van markttoetreding, bedrijfsvoering en integriteit
  • het uitwisselen van informatie
  • waar nodig afstemming ter zake van (inter)nationaal overleg en (inter)nationale regelgeving

Het protocol is in de Staatscourant gepubliceerd en op de websites van DNB en de NZa geplaatst.

Samenwerking met ZiN

Zorgverzekeraars hebben ook te maken met het ZiN. Deze instantie is onder meer belast met de uitvoering van de vereveningsregeling op grond van de Zorgverzekeringswet. (De vereveningsregeling zorgt ervoor dat zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor een oververtegenwoordiging van slechte risico's (zoals chronisch zieken en ouderen) in hun portefeuille.) Met het ZiN is DNB eveneens in overleg. Belangrijk onderdeel hiervan is de afstemming over de informatie die zowel DNB als ZiN van zorgverzekeraars ontvangen. Ook hier wordt ernaar gestreefd om die informatie-opvraag zo efficiënt mogelijk vorm te geven, zodat de lasten voor de zorgverzekeraars beperkt kunnen blijven.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen