Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eisen aan verzekeraars

Factsheet

Een verzekeraar moet bij vergunningaanvraag en bij de uitoefening van haar bedrijf aan allerlei in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verankerde eisen voldoen. Die eisen zijn gericht op het bevorderen van de soliditeit van de verzekeraars en daarmee ook op het beschermen van de belanghebbenden tegen het verliesrisico als gevolg van een tekortschietende solvabiliteit of liquiditeit. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat een verzekeraar de wettelijke eisen naleeft.

Gepubliceerd: 01 januari 2007

De Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving stellen aan een verzekeraar met name eisen omtrent de volgende aspecten:

  • de betrouwbaarheid van beleidsbepalers
  • de geschiktheid van beleidsbepalers
  • de integere bedrijfsvoering
  • de beheerste bedrijfsvoering
  • de uitbesteding van werkzaamheden
  • de rechtsvorm
  • de zeggenschapsstructuur
  • het minimum eigen vermogen
  • de toereikende solvabiliteit
  • de technische voorzieningen.

Bij de uitwerking is rekening gehouden met de verschillende risico’s die worden gelopen alsmede met verschillen in aard, omvang en complexiteit van verzekeraars. Voor zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren geldt bijvoorbeeld een specifieke regeling voor het vaststellen van de solvabiliteitseis. De uitgewerkte eisen komen voor een groot deel voort uit internationale harmonisatie van toezichteisen, oftewel via de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Ontdek gerelateerde artikelen