Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Portefeuilleoverdracht en –overgang van verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Indien een verzekeraar haar portefeuille of een gedeelte daarvan wil overdragen aan een andere verzekeraar, heeft zij daar vooraf instemming voor nodig van de Nederlandsche Bank (DNB). Hetzelfde geldt voor een voorgenomen fusie of splitsing waardoor de portefeuille overgaat. Bij schadeverzekeringen kan de verzekeraar er ook voor kiezen instemming van elke polishouder te vragen. De verkrijgende verzekeraar dient over de vereiste (branche) vergunningen te beschikken.

Voorwaarden instemming

Wettelijk is bepaald dat DNB geen instemming verleent indien de verkrijgende verzekeraar niet voldoet of zal voldoen aan de solvabiliteitsvereisten.

Bij het beoordelen van het verzoek betrekt DNB zowel de belangen van de polishouders van de overdragende verzekeraar, als de belangen van de polishouders van de verkrijgende verzekeraar. Naast het voldoen aan de solvabiliteitseisen op het moment van overdracht komen onder meer de toekomstverwachtingen en mogelijke wijzigingen in het risicoprofiel als gevolg van de combinatie van beide portefeuilles aan de orde. Als een verzekeraar gevestigd is in een andere lidstaat is advies of instemming van een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat vereist. Hierna volgt een overzicht van de verschillende procedures.

Procedure leven- en natura-uitvaartverzekeringenportefeuille

Als DNB heeft vastgesteld dat de gegevens bij de aanvraag tot instemming van de voorgenomen overdracht of overgang van een portefeuille voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking, geeft DNB opdracht om het voornemen tot overdracht of overgang van een portefeuille te publiceren. Er wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ‘op andere door DNB te bepalen wijze’. In de praktijk wordt ‘op andere door DNB te bepalen wijze’ ingevuld door publicatie in enkele dag- en/of vakbladen of door middel van individuele kennisgeving aan polishouders. Het is de bedoeling dat deze publicaties op dezelfde dag plaatsvinden. Polishouders kunnen binnen een door DNB gestelde termijn, veelal wordt hiervoor 30 dagen na publicatie aangehouden, verzet aantekenen. DNB verleent instemming met de overdracht of overgang als niet binnen de gestelde termijn één vierde of meer van de polishouders zich tegen de voorgenomen overdracht of overgang heeft verzet en er geen bedenkingen tegen de overdracht of overgang zijn. Daarna publiceert de verzekeraar de instemming van DNB in de Staatscourant en ‘op andere door DNB te bepalen wijze.’

Procedure schadeverzekeringenportefeuille

Als DNB heeft ingestemd met de overdracht of overgang van een schadeverzekeringenportefeuille, publiceert de verzekeraar de goedkeuring van DNB in de Staatscourant en ‘op andere door DNB te bepalen wijze’ (enkele dag- en/of vakbladen of individuele kennisgeving). Betrokken polishouders kunnen vervolgens gedurende 3 maanden de verzekering schriftelijk opzeggen, waarbij de vooruitbetaalde premie wordt terugbetaald.

Aanvraag instemming

De aanvraag om instemming van DNB wordt via Mijn DNB Toezichtdiensten (Dienst Toezicht aanvragen) ingediend. U kunt een toelichting op het proces van de portefeuilleoverdracht raadplegen via onderstaande Downloads. In de toelichting zijn voorbeeldteksten opgenomen voor publicatie. In Mijn DNB Toezichtdiensten en de toelichting wordt aangegeven welke stukken u bij de aanvraag om instemming moet bijvoegen.

Vindplaats relevante wetsartikelen

De wetsartikelen over portefeuilleoverdracht en –overgang kunt u vinden in afdeling 3.5.1A van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een omschrijving van de bij de aanvraag in te dienen stukken kunt u vinden in artikel 2 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.

Ontdek gerelateerde artikelen