Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod op dienstverrichting naar Nederland door derdeland verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 29 april 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Op 17 maart 2021 is de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdeland verzekeraars van kracht geworden.

Naar aanleiding van deze wetswijziging is het levens- en schadeverzekeraars niet meer toegestaan vanuit een vestiging die geen EU-lidstaat is door middel van dienstverrichting in Nederland het bedrijf van directe verzekeraar uit te oefenen.

Het is op grond van deze wetswijziging ook niet toegestaan om als derdeland levens- of schadeverzekeraar in Nederland het directe levens- of schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen indien de dienstverrichting plaats vindt vanuit een bijkantoor in een EU-lidstaat.

Het is een levens- en schadeverzekeraar uit een derdeland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, onder bepaalde voorwaarden, wel toegestaan het herverzekeringsbedrijf door middel van dienstverrichting naar Nederland uit te oefenen.

Overgangsregeling

De wetswijziging voorziet in een overgangsregeling voor directe derdeland verzekeraars die op de datum van in werking treding van de wetswijziging bevoegd waren diensten naar Nederland te verrichten.

De overgangsregeling biedt de volgende opties: (1) voortzetting van het bedrijf als directe verzekeraar in Nederland (2) voortzetting van het bedrijf als herverzekeraar in Nederland en (3) staking van alle verzekeringsactiviteiten in Nederland.

ad 1) Voortzetting bedrijf als directe verzekeraar in Nederland

Een derdeland levens- of schadeverzekeraar kan uitsluitend het verzekeringsbedrijf in Nederland uitoefenen, indien de verzekeraar

  • op het tijdstip van in werking treding van de wetswijziging bevoegd was vanuit een derdeland diensten naar Nederland te verrichten; en
  • uiterlijk binnen zes maanden na inwerking treding van de wetswijziging een volledige vergunningaanvraag voor een verzekeraar of een bijkantoor in Nederland bij De Nederlandsche Bank N.V. heeft ingediend.

ad 2) Voortzetting bedrijf als herverzekeraar in Nederland

Het is een derdeland levens- of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, toegestaan om via dienstverrichting uitsluitend het herverzekeringsbedrijf naar Nederland uit te blijven oefenen, indien de verzekeraar

  • op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bevoegd was vanuit een derdeland diensten naar Nederland te verrichten; en
  • uiterlijk binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet een kennisgeving voor het verrichten van diensten van herverzekering naar Nederland bij De Nederlandsche Bank N.V. heeft ingediend.

De derdeland directe verzekeraar moet het bedrijf van levens- of schadeverzekeraar dat zij op basis van dienstverrichting in Nederland uitvoert uiterlijk binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de gewijzigde wet hebben beëindigd.

ad 3) Staking van alle verzekeringsactiviteiten in Nederland

Een derdeland verzekeraar die niet langer het bedrijf van levens-, schade- of herverzekeraar wenst voort te zetten(zoals bedoeld onder ad 1 en 2) moet uiterlijk binnen 24 maanden na de inwerking treding van de wetswijziging haar (her)verzekeringsbedrijf in Nederland afwikkelen

De afwikkeltermijn van 24 maanden geldt uitsluitend indien, de verzekeraar:

  • op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bevoegd was vanuit een derdeland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen via het verrichten van diensten naar Nederland; en
  • binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet een plan indient ter goedkeuring van De Nederlandsche Bank N.V. om binnen 24 maanden na inwerkingtreding van de wetswijziging zijn verzekeringsactiviteiten via dienstverrichting te staken; en
  • geen nieuwe verzekeringsovereenkomsten meer sluit na de datum van inwerkingtreding van deze wet; en
  • is ingeschreven in het DNB-register, bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen