Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 2: Single Orsa

Q&A

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een verzekeraar gebruik maken van één single ORSA (Own risk and solvency assessment) voor de groep en bijbehorende verzekeringsentiteiten tezamen? En hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Antwoord:

Onder Solvency II is de mogelijkheid geboden om één rapportage in te dienen (‘de single’ rapportage) voor de groep en alle verzekeringsentiteiten uit deze groep tezamen. In de single rapportage dienen zowel de groep als de verzekeringsentiteiten voldoende zichtbaar te zijn. Overigens betreft deze aanvraag alleen de rapportage; de verplichting op basis van artikel 45 Solvency II-Richtlijn (de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit) blijft van kracht.

Een verzekeraar mag van één ‘single ORSA’ voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten gebruik maken. In één enkel document kan voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten in de groep worden gerapporteerd, mits DNB daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. 

Aanvrager

In beginsel staat het elke verzekeraar (groep) vrij om een aanvraag voor het gebruik van een single ORSA in te dienen. De mogelijkheid van één enkel document geldt zowel voor nationale als internationale verzekeringsgroepen.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

Uw single ORSA-aanvraag kunt u indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

In te dienen stukken

Bij de aanvraag voor een single ORSA vragen wij u een bijlage in te vullen en toe te voegen in Bijlage single ORSA. Daarnaast verzoeken wij u om ook een ‘prototype’ van deze groepsrapportage als bijlage bij de aanvraag in Mijn DNB Toezichtdiensten toe te voegen, waaruit blijkt:

  • welke verzekeringsentiteiten in de voorgestelde opzet zijn betrokken (scope);
  • de wijze waarop deze worden verwerkt en zichtbaar zijn in de voorgestelde groepsrapportage;
  • de onderlinge verhoudingen en afwegingen die in de groepsrapportage worden gemaakt voor entiteiten die klein zijn in vergelijking met de gehele groep, maar voor sommige toezichthouders/landen toch van belang (kunnen) zijn;
  • op welke wijze de beleidsbepalers van de verzekeringsentiteiten in de rapportage betrokken zijn bij het ORSA-proces en de vaststelling van de ORSA;
  • en (indien van toepassing) de relevante taal en eventueel gewenste vertalingen van de rapportage.

U kunt tevens een eerder door u opgestelde single ORSA gebruiken waarbij u op bovenstaande vragen een aparte toelichting geeft.

Beoordeling

De beoordeling start met een beoordeling van de volledigheid. Zodra uw aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een single ORSA voor internationale verzekeringsgroepen zullen mogelijk ook toezichthouders uit andere landen betrokken worden. Wij wijzen er ook op dat wanneer een single ORSA wordt toegestaan en aangeleverd, deze conform de Solvency II richtlijn art. 246 gedeeld zal worden met betrokken toezichthouders uit andere landen.

Besluit

Het besluit over de toepassing van een single ORSA moet door de groepstoezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van Toezichthouders. Hiervoor staat een termijn van 6 maanden na ontvangst van een volledige aanvraag.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen