Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 1: Matchingopslag

Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar de matchingopslag gebruiken voor het vaststellen van de beste schatting van een portefeuille van verzekeringsverplichtingen en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om een matchingopslag voor een bepaalde portefeuille van verzekeringsverplichtingen toe te passen. Een verzekeraar mag alleen de matchingopslag toepassen wanneer dit vooraf door de toezichthouder is goedgekeurd. Bij de verlening van goedkeuring beoordeelt DNB of aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de matchingopslag is voldaan, en controleert zij de volledigheid, juistheid en adequaatheid van de gebruikte gegevens.

Aanvraag matchingopslag

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag voor toepassing van de matchingopslag in te dienen. Het is toegestaan om een aanvraag in te dienen die betrekking heeft op meer dan één verzekeringsportefeuille. In dat geval dient de aanvraag zodanig vorm te worden gegeven dat duidelijk is welke informatie van toepassing is op welke verzekeringsportefeuille.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

Uw aanvraag kunt u indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

In de Implementing Technical Standards inzake de aanvraagprocedure voor toepassing van de matchingopslag staat beschreven welke informatie minimaal dient te worden aangeleverd. Bij de aanvraag voor gebruik van de matchingopslag vragen wij u de informatie genoemd in deze Implementing Technical Standards als bijlage bij de aanvraag in Mijn DNB Toezichtdiensten toe te voegen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordelingsfase start met een beoordeling of de aanvraag volledig is. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. Om de beoordeling efficiënt te laten verlopen dienen de stukken gegroepeerd te worden aangeleverd conform de structuur in de Implementing Technical Standards (ITS).

Het betreft op hoofdlijnen de volgende structuur:

  • Algemeen (artikel 1 ITS)
  • Beleggingen (artikel 2 ITS)
  • Verplichtingen (artikel 3 ITS)
  • Kasstroom matching en portefeuille management (artikel 4 ITS)
  • Aanvullende documentatie (artikel 5 ITS)

Het algemene deel dient een leeswijzer te bevatten waaruit duidelijk blijkt waar in de documentatie welke informatie is te vinden. Ook deze leeswijzer dient de structuur van de Implementing Technical Standards te volgen.

Toetsing

DNB zal het aanvraagpakket toetsen aan de Solvency II wet- en regelgeving m.b.t. de matchingopslag. Het gaat dan om de Richtlijn Solvabiliteit II, de Verordening Solvabiliteit II, de Implementing Technical Standard on the application of the matching adjustment. Een overzicht treft u hier aan.

Besluit

Het besluit over het gebruik van de matchingopslag zal door de nationale toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van toezichthouders indien het om een verzekeringsgroep gaat. Hiervoor staat een termijn van 6 maanden na ontvangst van een volledige aanvraag.

Ontdek gerelateerde artikelen