Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II: Pilaar 3

Factsheet

Gepubliceerd: 25 januari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Op deze pagina leest u een beknopte beschrijving van Solvency II – Pilaar 3. Pilaar 3 van Solvency II omvat de eisen ten aanzien van te publiceren informatie en de rapportage aan de toezichthouder, zowel op solo als op groepsniveau.

Algemeen

Een belangrijk onderdeel van Solvency II zijn de vereisten ten aanzien van transparantie en rapportages aan de toezichthouder, zoals opgenomen in Pilaar 3 van Solvency II. Pilaar 3 bestaat uit vier onderdelen:

 • Het rapport over de solvabiliteit en financiële positie, inclusief kwantitatieve rapportagestaten
 • De toezichthouderrapportage, inclusief kwantitatieve rapportagestaten
 • De rapportage in geval van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen
 • Het beleid ten aanzien van te publiceren informatie en de rapportage aan de toezichthouder

Het rapport over de solvabiliteit en financiële positie
Een belangrijk onderdeel van Solvency II is de bekendmaking van Solvency II-informatie aan gebruikers van financiële informatie. Dat doen verzekeraars door jaarlijks een rapport te publiceren over de solvabiliteit en financiële positie (SFCR). Een kopie van het SFCR dient te worden ingediend bij de toezichthouder.

In dit rapport beschrijft de verzekeraar zijn werkzaamheden en resultaten, zijn bedrijfsvoering, zijn risicoprofiel, de uitgangspunten voor de waardering van activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen, en het kapitaalbeheer. De vereisten hiervoor zijn vastgelegd in de richtlijn en verordening Solvency II. Daarnaast dient ook een aantal kwantitatieve rapportagestaten openbaar te worden gemaakt, zoals opgenomen in de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie.

Onder bepaalde omstandigheden dienen verzekeraars naast het jaarlijkse SFCR ook tussentijds informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer een verzekeraar significant niet voldoet aan de SCR en er binnen twee maanden geen realistisch herstelplan is ingediend bij de toezichthouder.

De toezichthouderrapportage en de kwantitatieve rapportagestaten
Naast een openbaar rapport kent Solvency II een toezichthouderrapportage, die de verzekeraar opstelt en indient bij de toezichthouder. De toezichthouderrapportage bestaat uit een beschrijvend deel en uit kwantitatieve rapportagestaten, op zowel solo- als groepsniveau.

Het beschrijvende deel van de toezichthouderrapportage heeft dezelfde structuur als het publieke rapport over de solvabiliteit en financiële positie, maar bevat de informatie die te gedetailleerd of te vertrouwelijk wordt geacht voor publicatie. Daarnaast is ook de rapportage van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) onderdeel van de in te dienen informatie bij de toezichthouder.

De kwantitatieve rapportagestaten bestaan uit de rapportagestaten van het geharmoniseerde Europese raamwerk (te vinden op EIOPA) en de nationale staten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwartaalstaten en jaarstaten, waarbij de kwartaalstaten beperkter van scope zijn. Een subset van de jaarstaten dient tevens door een externe accountant te worden gecontroleerd en gewaarmerkt (zie de Regeling staten voor een overzicht van deze staten). Meer informatie over de technische wijze van rapporteren is te vinden op de Dienst Rapportages.

Rapportages bij vooraf gedefinieerde gebeurtenissen
Er kunnen bij de verzekeraar bepaalde gebeurtenissen optreden die een materiële invloed hebben op de verzekeraar en die daarmee ook van belang zijn voor de toezichthouder. Denk hierbij aan gebeurtenissen die leiden tot een materiële verandering in de werkzaamheden en resultaten, de bedrijfsvoering, het risicoprofiel of de solvabiliteit, en financiële positie. Verzekeraars moeten over deze gebeurtenissen zo snel mogelijk aan de toezichthouder rapporteren.

Het beleid van de publieke verslaggeving en de rapportage aan de toezichthouder
Het proces van totstandkoming van de publieke rapportages en de rapportage aan de toezichthouder moet zijn ingebed in de bedrijfsvoering van de verzekeraar; het publicatie- en het rapportagebeleid van de verzekeraar moet duidelijk gedefinieerd zijn.

Link naar downloads

Relevante artikelen uit de Solvency II-richtlijn

 • Artikel 35: voor toezichtdoeleinden te verstrekken informatie
 • Artikel 51: rapport over de solvabiliteit en financiële positie: inhoud
 • Artikel 53: rapport over de solvabiliteit en financiële positie: toepasselijke beginselen
 • Artikel 54: rapport over de solvabiliteit en financiële positie: actualiseringen en vrijwillige verstrekking van aanvullende informatie
 • Artikel 55: rapport over de solvabiliteit en financiële positie: beleidslijn en goedkeuring
 • Artikel 56: rapport over de solvabiliteit en financiële positie: uitvoeringsmaatregelen
 • Artikel 254(2): toegang tot informatie
 • Artikel 256: verslag over de solvabiliteit en financiële positie van de groep

Relevante artikelen uit de Gedelegeerde Verordening

 • Artikelen 290-303: rapport over de solvabiliteit en financiële positie (solo)
 • Artikelen 304-314: toezichtrapportages (solo)
 • Artikelen 359-371: rapport over de solvabiliteit en financiële positie (groep)
 • Artikelen 372-377: toezichtrapportages (groep)

Relevante technische standaarden

 • ITS on regular supervisory reporting
 • ITS on public disclosure

Relevante EIOPA-richtsnoeren zijn:

 • Richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking

Ontdek gerelateerde artikelen