Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - voorbeeldvragen toetsingsgesprek voor ondernemingen die onder Wft vallen

Factsheet

Gepubliceerd: 10 september 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Hieronder staan vragen die in de praktijk worden gesteld om de geschiktheid te toetsen.

Algemeen

 • Wat zijn uw drijfveren voor deze benoeming?
 • Wat is uw agenda voor de onderneming/ Waar gaat u zich op richten? 
 • Hoe gaat u als lid van de RvC invulling geven aan uw werkgeversrol?

Bestuur, organisatie en communicatie

 • Wat zijn de grootste interne uitdagingen voor de onderneming?
 • Wat is in uw optiek de betekenis en meerwaarde van sleutelfuncties onder Solvency II?
 • Hoe evalueert het bestuur haar functioneren?

Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is

 • Kunt u ons uw visie op de markt voor levensverzekeringen schetsen?
 • Welke aspecten zijn relevant voor het bepalen van een ziektekostenpremie?
 • U scoort in de geschiktheidsmatrix "hoog" op het onderdeel "financiële aspecten van producten en diensten van de onderneming". Kunt u aangeven hoe u aan deze kennis komt? Kunt u een voorbeeld geven waarin u deze kennis toepast?

Beheerste en integere bedrijfsvoering

 • Wat zijn de meest relevante financiële risico’s voor de bank op dit moment?
 • Wat vindt u van de kwaliteit van de tweede en derde lijn? Hoe komt u tot deze mening?
 • Hoe beoordeelt u de huidige kapitaalspositie van de onderneming? Welke bijsturingsmaatregelen ziet u als mogelijke optie?

Evenwichtige en consistente besluitvorming

 • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u te maken kreeg met conflicterende belangen? Welke acties heeft u ondernomen? Wat was het resultaat?
 • Hoe gaat u om met de situatie waarin u een afwijkende mening heeft zodat de RvC niet tot een unaniem besluit kan komen? Kunt u een voorbeeld geven van zo’n situatie in uw huidige functie?
 • Kunt u een mogelijk conflict benoemen tussen de belangen van de groep en die van de dochteronderneming?

Het collectief waar de kandidaat deel van gaat uitmaken

 • Wat is uw toegevoegde waarde voor het collectief?
 • Wat is de kracht van het collectief?
 • Op welke gebieden moet het collectief nog worden aangevuld?
 • Bij welke aanvullende competenties en achtergrond/ ervaring zou het collectief gebaat zijn?
 • Welke commissarissen zullen aan u - gezien uw specifieke expertise - tegenwicht bieden?

Competenties

 • Kunt u een recente situatie schetsen waarin u kritisch en vasthoudend was?
 • Hoe oefent u invloed uit in een collectief? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Hoe gaat u om met conflicterende belangen?
 • Wat zijn uw valkuilen?
 • Hoe zorgt u als voorzitter ervoor dat alle leden een actieve bijdrage aan de vergaderingen leveren? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?

Beschikbaarheid

 • Kunt u aangeven hoe u uw verschillende functies met elkaar combineert?
 • Kunt u in het geval de omstandigheden hierom vragen extra tijd voor deze functie vrijmaken? Op welke functie gaat u dan minderen?

Betrouwbaarheid

 • Uit ons onderzoek blijkt dat u een bepaald antecedent niet heeft gemeld op het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek. Waarom niet?
 • Wat is er precies gebeurd ten tijde van het gemelde antecedent?
 • Welke lessen trekt u hieruit?