Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FATF waarschuwingslijsten

De FATF publiceert regelmatig (drie keer per jaar) lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (de "zwarte lijst")

Op deze lijst staan landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT regime. Deze tekortkomingen kunnen een groot risico vormen voor het internationale financiële systeem. De landen op deze zwarte lijst hebben zich bovendien niet gecommitteerd aan een actieplan om de geïdentificeerde tekortkomingen op te lossen.

De FATF verwacht dat haar leden zorgen dat financiële instellingen verscherpt cliëntonderzoek uitvoeren ten aanzien van zakelijke relaties en transacties gerelateerd aan landen op deze lijst. In de meest serieuze gevallen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen tegen landen op deze lijst, om het internationale financiële systeem te beschermen.

Zwarte lijst bestaat uit de volgend landen: Iran, Noord-Korea, Myanmar.

Iran

In februari 2020 heeft de FATF een hernieuwde oproep gedaan tot tegenmaatregelen betreffend Iran, omdat het land onvoldoende stappen had gezet om de ernstige tekortkomingen in haar AML/CFT regime aan te pakken. Tijdens de plenaire vergadering van oktober 2021 heeft de FATF bevestigd dat de oproep tot tegenmaatregelen uit februari 2020 onverkort geldig is. De FATF blijft met name ernstige zorgen hebben over het risico op terrorismefinanciering dat uitgaat van Iran en daarmee de dreiging voor het internationale financiële stelsel.

Tegen deze achtergrond wijzen DNB en het Ministerie van Financiën financiële instellingen op het aanhoudende belang van verscherpte maatregelen ten aanzien van transacties en zakelijke relaties gerelateerd aan Iran. Hierbij kan op basis van de aanbevelingen van de FATF gedacht worden aan:

 • het ex-ante verzamelen van aanvullende informatie over het doel en de beoogde aard van de transacties of zakelijke relaties, en;
 • het verrichten van verscherpte monitoring door het verhogen van het aantal controles op transacties en zakelijke relaties, en;
 • het selecteren van transactiepatronen die verder onderzocht worden.

Daarnaast wijzen DNB en het Ministerie van Financiën op het onverkorte belang om ongebruikelijke transacties met Iran onverwijld te melden bij FIU-Nederland.

Bij de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dienen instellingen onder andere rekening te houden met geografische risicofactoren. Hieronder valt ook de betrokkenheid bij de transactie van partijen uit landen die worden aangemerkt als landen zonder effectieve AML/CFT systemen, zoals Iran.

Noord-Korea

De FATF blijft bezorgd over de serieuze tekortkomingen van de Noord-Koreaanse aanpak in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de bedreigingen die hiervan uitgaan voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF maakt zich ook ernstige zorgen over de dreiging die uitgaat van Noord-Korea’s nucleaire proliferatie en proliferatiefinanciering. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van Noord-Korea en het uitvoeren van transacties van/naar dit land nodig zijn, ook met oog op de beperkende maatregelen als gevolg van de VN en EU sanctiemaatregelen.

Myanmar

In februari 2020 heeft Myanmar zich gecommitteerd om de tekortkomingen in AML/CFT regime strategisch aan te pakken.

Vanwege het aanhoudende gebrek aan voortgang en het feit dat na het verstrijken van de termijn van het actieplan de meeste actiepunten nog steeds niet waren opgepakt, riep de FATF haar leden op om verscherpte maatregelen ten aanzien van cliëntenonderzoek toe te passen die in verhouding staan tot de risico’s die betrekking hebben op Myanmar. Daarbij dienen landen ervoor te zorgen dat geldstromen voor humanitaire hulp, legitieme activiteiten van organisaties zonder winstoogmerk en overboekingen niet worden verstoord.

De FATF dringt er bij Myanmar op aan zich in te spannen om zijn AML/CFT-tekortkomingen aan te pakken. Myanmar blijft op de lijst staan van landen waarvoor een oproep tot actie geldt totdat het volledige actieplan is afgerond.

Jurisdictions under Increased Monitoring (de “grijze lijst”)

Jurisdictions under Increased Monitoring zijn landen, die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT regime, maar die hebben toegezegd om deze tekortkomingen aan te pakken. De FATF moedigt haar leden aan om de specifieke omstandigheden van deze landen in acht te nemen in het kader van AML/CFT-risicoanalyses en maatregelen. Voor elk land op de lijst geeft de FATF een toelichting op de gesignaleerde tekortkomingen en de acties die het land heeft toegezegd om deze tekortkomingen te adresseren. Na elke plenaire vergadering actualiseert de FATF deze toelichting al naar gelang de voortgang die het land heeft geboekt op deze acties.

Deze lijst bestaat uit de volgende landen:

 • Bulgarije
 • Burkina Faso
 • Democratisch Republiek Congo
 • Fillipijnen
 • Haïti
 • Jemen
 • Kameroen
 • Kenya
 • Kroatie
 • Mali
 • Monaco
 • Mozambique
 • Namibië
 • Nigeria
 • Senegal
 • Syrië
 • Tanzania
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Soedan

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT maatregelen ten aanzien van deze landen de specifieke omstandigheden in acht nemen.