Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens is op 10 september 2020 in werking getreden. Banken en andere betaaldienstverleners, waaronder elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen, die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer en banken die kluizen verhuren in Nederland zijn wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal. De Wet verwijzingsportaal bankgegevens is hiermee geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht (Wft) via artikel 3:267i.

Verwijzingsportaal

Het verwijzingsportaal bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor de geautomatiseerde verstrekking van identificerende gegevens die opgevraagd worden door de daartoe bevoegde opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Banken en andere betaaldienstverleners zijn wettelijk verplicht om aan vorderingen door opsporingsautoriteiten en de Belastingdienst te voldoen. Met dit portaal wordt het proces van het vorderen van identificerende gegevens en het voldoen aan een vordering, dat nu handmatig plaatsvindt, gedigitaliseerd.

Aansluitplicht voor banken en andere betaaldienstverleners

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens introduceert een aansluitplicht voor:

  • banken en betaaldienstverleners (waaronder elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen) die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer (als bedoeld in de SEPA-verordening) en;
  • banken die kluizen aanbieden in Nederland.
    Deze aansluitplicht volgt uit artikel 3:267i Wft. Het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens bevat, onder andere, nadere regels over de gegevens die via het systeem worden ontsloten en de technische eisen waaraan het systeem en de aansluiting daarop moet voldoen.

Tijdig aansluiten vóór aanvang van de dienstverlening

De aansluitplicht voor banken en andere betaaldienstverleners brengt met zich mee dat zij pas aanvangen met het aanbieden van rekeningen met een Nederlands IBAN identificatienummer nadat zij zijn aangesloten op het verwijzingsportaal bankgegevens. Dit geldt ook voor het aanvangen van het verhuren van kluizen door banken. Banken en andere betaaldienstverleners houden er rekening mee dat het realiseren van de aansluiting tijd in beslag neemt. Het aanbieden van de bovengenoemde producten zonder dat de aansluiting gerealiseerd is betekent een overtreding van de aansluitplicht.

Aansluiten

Instellingen die moeten (gaan) voldoen aan de aansluitplicht melden zich tijdig bij de beheerder van het VB, de Justitiële informatiedienst (Justid). Aanmelding dient te verlopen via de VB-servicedesk via info.vb@ibo.justid.nl of 070-370 33 12. Zie hier voor meer informatie

Toezicht op de aansluitplicht door DNB

DNB houdt toezicht op de aansluitplicht van instellingen op het verwijzingsportaal bankgegevens conform artikel 3:267i Wft. Hiervoor werkt DNB nauw samen met de beheerder, Justid. DNB heeft uit hoofde van haar toezichtstaak de bevoegdheid om naleving van de aansluitplicht af te dwingen middels handhaving op grond van artikel 1:79 en 1:80 Wet op het financieel toezicht.