Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod woord 'bank'

Factsheet

Gepubliceerd: 09 augustus 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Niet alleen verbiedt de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat men zonder vergunning het bankbedrijf uitoefent, maar de Wft verbiedt ook het gebruik van het woord ´bank´ door eenieder die geen vergunning als bank heeft.

Het verbod op het gebruik van het woord `bank´ is bedoeld om te voorkomen dat verwarring ontstaat over de aard van een onderneming die het woord `bank´, of vertalingen daarvan, gebruikt in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf. Van zulke verwarring zal sprake zijn wanneer een onderneming die geen bank is op de financiële markten actief is en in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf desondanks het woord `bank´ gebruikt.

Verbod gebruik van het woord `bank´

In artikel 3:7Wft is bepaald dat het een ieder die geen vergunninghoudende bank is verboden is het woord 'bank' of vertalingen of vormen daarvan te gebruiken in zijn naam of bij de uitoefening van zijn bedrijf, tenzij zulks in zodanige samenhang geschiedt, dat daaruit duidelijk blijkt, dat hij niet werkzaam is op de financiële markten. Zo vallen bijvoorbeeld bloedbanken en rechtbanken niet onder dit verbod. Het is immers duidelijk dat dergelijke instellingen niet actief zijn op de financiële markten. Met betrekking tot het beleid dat DNB voert ten aanzien van de reikwijdtebepaling van dit verbod verwijzen wij naar de Consultatietekst Wijzigingswet financiële markten 2011.

Vrijstellingen

Van het verbod zijn bepaalde ondernemingen vrijgesteld. Het betreft onder meer beleggingsinstellingen opgericht door banken, dochterondernemingen van banken, en personen of vennootschappen die bemiddelen in een financieel product ten behoeve van banken.

Ontheffing

DNB kan op aanvraag, al dan niet voor onbepaalde tijd, ontheffing verlenen van het verbod.

Overgangsrecht voor ontheffingen verleend op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992)
Indien aan een onderneming vóór 2007 een ontheffing is verleend van het verbod van artikel 83, eerste lid, Wtk 1992 om het woord ‘bank’ of vertalingen of vormen daarvan te gebruiken in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf, geldt die ontheffing ook onder de Wft. De ontheffing berust dan met ingang van 1 januari 2007 op artikel 3:7, vierde lid, Wft.

Register

Ondernemingen met een ontheffing op grond van artikel 3:7 Wft worden opgenomen in het Wft-register. Dit register is openbaar en vermeldt de naam van de onderneming, de datum van verlening van de ontheffing, de toegestane activiteiten en de eventueel gestelde beperkingen.