Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EMIR - Welke informatie moet worden gerapporteerd?

Factsheet

Gepubliceerd: 13 september 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Partijen en voornaamste kenmerken

Artikel 9 EMIR geeft onder meer aan welke informatie in ieder geval moet worden gerapporteerd, zoals:

  • de partijen bij het derivatencontract, en voor zover verschillend, de begunstigde van de eruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, en
  • de voornaamste kenmerken van de derivatencontracten, waaronder hun type, de onderliggende waarde, de looptijd en de nominale waarde, de prijs en de afwikkelingsdatum.

De RTS ‘on the minimum details of the data to be reported to trade repositories’ (RTS 148/2013) geven een nadere uitwerking van artikel 9 EMIR. De annex van RTS 148/2013 bepaalt het minimum aan data dat moet worden gerapporteerd, zoals:

  • informatie over de contractpartijen (Annex, table 1, Counterparty Data) en
  • informatie over het contract (Annex, table 2, Common Data), zoals de notional amount (nominale waarde of onderliggende hoofdsom), physical or cash settlement (afwikkeling van het contract door middel van contante waarden of onderliggende waarden), termination date (afloopdatum) en clearing obligation (clearing verplichting).

RTS 148/2013 vermeldt onder meer dat indien een derivatencontract op een handelsplatform is gesloten en daarna gecleard door een CCP waarbij een contractpartij de identiteit van zijn wederpartij niet kent, de CCP als de ‘counterparty’ wordt gerapporteerd (artikel 2 lid 2).

Ten aanzien van de te rapporteren data wordt nadere uitleg gegeven in Implementing Technical Standards (ITS).

Tot slot, voor het rapporteren is een zogenaamde Legal Entity Identifier (LEI) nodig, tenzij het niet om een onderneming gaat die een derivaat afsluit. De LEI code is een code die uniek is voor de instelling die de LEI heeft aangevraagd – aanvragen kan via de Kamer van Koophandel. Met andere woorden, voor het correct rapporteren van een derivatentransactie is het hebben van een LEI een noodzakelijkheid. Hieruit volgt logischerwijze dan ook dat het van belang is om een LEI code te hebben voordat wordt overgegaan tot het sluiten van een OTC-derivatentransactie.

Rapporteren marktwaarde

Marktwaarderingen (mark-to-market valuations) van derivatencontracten die door een CCP worden gecleared, worden alleen door de CCP gerapporteerd (zie hiervoor artikel 3 lid 5 RTS 148/2013).

Als onderdeel van de risico-mitigatietechnieken voor niet-centraal geclearde OTC-derivaten dienen financiële partijen en bepaalde niet-financiële partijen de uitstaande contracten dagelijks te waarderen tegen marktwaarde. Deze waardering dient op dagelijkse basis door de partijen bij het OTC-derivatencontract aan een transactieregister te worden gerapporteerd (zie artikel 2 ITS 1247/2012).

Format en startdata

De ITS ‘on the minimum details of the data to be reported to trade repositories’ (ITS 1247/2012) geven het format aan waarin aan de TR’s moet worden gerapporteerd. Tevens bepaalt ITS 1247/2012 de startdata voor de rapportering van de verschillende klasse(n) van derivaten mede afhankelijk van het moment van registratie van een TR. TR’s zijn verplicht zogenaamde ‘validation reports’ te gebruiken om te waarborgen dat wordt voldaan aan de rapportageverplichtingen. Zie ook de website van ESMA voor informatie over ‘validation reports’ en het laatste nieuws over de regels omtrent datarapportage.