Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Factsheet

De Wet bpf 2000 regelt de verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen. Die verplichtstelling moet worden aangevraagd, kan worden gewijzigd en ingetrokken, en er kan ontheffing worden verleend aan een persoon die maar tijdelijk in de betreffende bedrijfstak werkzaam is. De regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet Bpf 2000 vermeldt waar al deze verzoeken aan moeten voldoen.

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Om de deelname aan de pensioenregeling voor een hele bedrijfstak verplicht te maken kan een verzoek tot verplichtstelling worden ingediend. Als dat verzoek door een voldoende representatief deel van de bedrijfstak wordt aangevraagd, wordt de verplichtstelling verleend. Het verzoek tot verplichtstelling bevat:

  • de namen van de organisaties die de verplichtstelling aanvragen
  • de werkingssfeer van de verplichtstelling
  • de statuten en reglementen van het pensioenfonds.

De verplichtstelling kan ook worden gewijzigd of ingetrokken als een voldoende representatieve groep daarom verzoekt. Een dergelijk verzoek vermeldt in ieder geval de namen van de verzoekers en een toelichting waarom de wijziging of intrekking wordt aangevraagd.

Ontheffing

Voor een (vaak buitenlandse) werknemer die tijdelijk in de verplichte regeling zal gaan deelnemen (omdat hij maar tijdelijk in Nederland werkzaam zal zijn) kan ontheffing worden aangevraagd. De aanvraag tot ontheffing geeft aan:

  • voor welke termijn de ontheffing dient te gelden
  • of er nog aan een pensioenregeling wordt deelgenomen in het land waar deze werknemer vandaan komt.

Ontdek gerelateerde artikelen