Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

‘Rendement en impact even belangrijk bij onze beleggingen’

Achtergrond

De Nederlandsche Bank belegt 9 miljard euro. We vinden dat die beleggingen moeten bijdragen aan verduurzaming. Hoe we dat doen? We vragen het Rianne Luijendijk, verantwoordelijk voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij DNB.

Gepubliceerd: 06 december 2023

Rianne Luijendijk

Welke criteria hanteert DNB voor haar beleggingen?

Solide rendement en een positieve impact op het gebied van milieu en sociale thema’s vinden we uiterst belangrijk voor de reserves die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Monetaire transacties en vermogen dat we namens derden beheren, vallen hier niet onder.  In 2019 hebben we als eerste centrale bank ter wereld de Principles for Responsible Investment ondertekend. Dit zijn zes vrijwillige beleggingsprincipes die investeerders helpen om bepaalde maatschappelijke eisen, de zogenoemde ESG-criteria, oftewel environmental, social and governance, op te nemen in hun beleggingspraktijken. Daaruit volgt dat we verantwoording afleggen over onze activiteiten, ons beleid en onze voortgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Welke stappen heeft DNB sindsdien gezet? 

We hebben ons beleid sinds 2019 stevig aangescherpt. Voorheen was rendement het hoofddoel met duurzaamheid als randvoorwaarde. We bekeken of beleggingen in de portefeuille voldoende rendement boden waarbij we de duurzaamheidsrisico’s ook meenamen. In 2021 hebben we een klimaatstrategie gelanceerd en positieve impact als gelijkwaardig beleggingsdoel geïntroduceerd. We beleggen in groene obligaties en passen de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs toe. We richten onze beleggingen anders in. Vanaf 2023 sturen we in de aandelenportefeuilles naast financieel rendement ook expliciet op CO₂-reductie en beleggen we alleen in bedrijven die aantoonbare stappen zetten hun uitstoot te verlagen.

Hoe verhouden interne en externe beleggingen zich tot elkaar?

De helft van ons vermogen zit in interne beheerde beleggingen, obligaties van (lagere) overheden, supranationale organisaties, zoals de Wereldbank, en agentschappen. In 2023 is 20% van deze portefeuille belegd in groene obligaties. Dit komt neer op een bedrag van een miljard euro. De andere helft zit in extern beheerde beleggingen, in aandelen en bedrijfsobligaties die we voor 2030 in lijn willen brengen met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat de CO₂-voetafdruk van deze beleggingsportefeuilles in 2030 50% lager moet zijn dan in het basisjaar 2019 om zo wezenlijk bij te dragen aan een lagere CO₂-uitstoot en niet alleen te leiden tot opschoning van de portefeuille.  

Hoe realiseert DNB dit?

Om bij te kunnen dragen aan reële CO₂-uitstootreductie, investeren we in bedrijven die de transitie inzetten, wordt de dialoog gevoerd met ondernemingen die hun CO₂-uitstoot verder moeten verlagen en vermijden we sterk vervuilende partijen zonder transitieplannen. We evalueren de effectiviteit van onze aanpak ieder jaar. Ook analyseren we of de vermindering van de CO₂-voetafdruk komt doordat de bedrijven in onze portefeuilles minder zijn gaan uitstoten of doordat we bijvoorbeeld minder zijn gaan beleggen in vervuilende bedrijven.   

Hoe kan DNB nog meer invloed uitoefenen?

We willen ondernemingen aansporen zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te committeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen. Vanaf 2024 starten we binnen een deel van de beleggingen met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit doen we via een Voting en Engagement manager met expertise op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze manager voert de dialoog met een groot aantal bedrijven en zet stemmen in om op belangrijke thema’s de dialoog te verdiepen. Vaak wordt in engagement al gestuurd op concrete verbeteringen in de bedrijfscultuur, bijvoorbeeld op het gebied van ESG-risicobeleid of op de mate van transparantie in de duurzaamheidsrapportage. Voting wordt als middel ingezet om aan het management te communiceren of de gezette stappen voldoende zijn. We steunen resoluties die oproepen tot meer transparantie rondom duurzaamheid en/of implementatie van goede transitieplannen. 

En welke bedrijven vermijdt DNB?

Bedrijven die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en die ook geen stappen zetten om hun bedrijfsmodel te verduurzamen. Binnen de aandelenportefeuilles baseren we ons op Europese richtlijnen. Deze eisen uitsluiting van bedrijven die een deel van de omzet genereren met fossiele activiteiten, zoals winning van steenkool, olie en/of gas. Ook vermijden we bedrijven die bepaalde normen schenden, zoals de Global Compact principes van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en/of een van de EU Do No Significant Harm principes. Verder beleggen we ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verhandeling van controversiële wapens of tabak. 

Meer weten? Lees het hele rapport hieronder.

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

680KB PDF
Download Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

Ontdek gerelateerde artikelen