Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Blootstelling banken aan overstromingsrisico’s via bedrijfsleningen beperkt

Nieuws

Nederlandse banken lopen via hun leningen aan bedrijven risico op verliezen door kust- en rivieroverstromingen. Overstromingsmaatregelen zoals dijken en stormvloedkeringen mitigeren echter het grootste gedeelte van het risico, ook wanneer door klimaatverandering de overstromingsrisico's toenemen. Zonder overstromingsmaatregelen is het verwachte verlies ruim € 2,5 miljard per jaar. Dankzij de overstromingsmaatregelen neemt het verwachte jaarlijkse verlies af tot € 30 miljoen, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB.

Gepubliceerd: 18 april 2024

: Een inwoner van de stad Meerssen, gezien in zijn woonkamer in Nederland, is zijn spullen aan het inpakken nadat veel huizen zijn overstroomd door hevige regenval.

Van alle leningen van Nederlandse banken aan bedrijven in het eurogebied is zo’n 80% aan Nederlandse bedrijven. Omdat Nederland een rivierdelta is, is bijna 60% van het landoppervlak gevoelig voor overstromingen. Hierdoor lopen bedrijven risico op overstromingen en banken indirect dus ook.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Als we in Nederland geen dijken en andere overstromingsmaatregelen zouden hebben, zou het verwachte jaarlijkse verlies voor banken op bedrijfsleningen door kustoverstromingen ruim € 2 miljard zijn. Voor rivieroverstromingen zou dit ruim € 0,5 miljard verlies zijn.

Doordat Nederland een hoge mate van bescherming tegen overstromingen heeft, wordt het grootste gedeelte van het risico gemitigeerd. Hierdoor neem het verwachte jaarlijkse verlies af tot € 25 miljoen voor kustoverstromingen en € 5 miljoen voor rivieroverstromingen.

Wat berekenen we precies?

Een groot gedeelte van Nederland is gevoelig voor kust- of rivieroverstromingen. Dit brengt ook risico’s met zich mee voor Nederlandse banken, bijvoorbeeld wanneer bedrijven door een overstroming schade oplopen aan hun vaste activa, waaronder gebouwen en machines, en daardoor hun lening niet meer kunnen terugbetalen. De NEAR-indicator (Normalised Exposure At Risk) berekent het verwachte jaarlijkse verlies door overstromingen op bedrijfsleningen voor de Nederlandse bankensector. De indicator houdt daarbij rekening met zowel de intensiteit als de waarschijnlijkheid van een overstroming. De NEAR-indicator gaat ervan uit dat wanneer een bedrijf door een overstroming 10% van zijn vermogen verliest, ook 10% van het totale leningsbedrag niet kan worden terugbetaald. Zo worden verliezen voor bedrijven doorberekend naar verliezen voor banken.

De scope van de indicatoren bestaat uit leningen aan niet-financiële bedrijven door Nederlandse banken. Hypotheken en andere consumentenleningen worden hierin niet meegenomen. Economische schade, bijvoorbeeld doordat een bedrijf door een overstroming omzet verliest, wordt niet meegenomen in de cijfers. Daardoor zijn deze cijfers waarschijnlijk een onderschatting van het daadwerkelijke verlies. Kijk voor meer uitleg over deze cijfers op het dashboard ‘duurzaamheid financiële sector’

Toename toekomstige risico’s door klimaatverandering

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. Klimaatwetenschappers hebben verschillende scenario’s ontwikkeld die de ontwikkeling van broeikasgassen beschrijven, de zogenaamde Representative Concentration Pathways (RCP).

DNB heeft voor twee van zulke scenario’s (RCP 4.5 en RCP 8.5) berekend wat het verwachte jaarlijkse verlies door overstromingen op bedrijfsleningen is. RCP 4.5 is een gematigd scenario dat uitgaat van beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar zonder extreme maatregelen te treffen. RCP 8.5 is het meest extreme scenario waarin de uitstoot gedurende de 21e eeuw niet wordt teruggedrongen, maar juist blijft toenemen. De huidige verwachting is dat de toekomstige uitstoot onder die van RCP 8.5 zal blijven.

Onderstaande figuren laten het verwachte jaarlijkse verlies (NEAR, Normalised Exposure At Risk) voor kust- en rivieroverstromingen zien, zowel met als zonder overstromingsmaatregelen en onder verschillende klimaatscenario’s.

Voor zowel kust- als rivieroverstromingen neemt het risico voor banken in de toekomst toe door klimaatverandering. De toename ten opzichte van het verleden is bescheiden, omdat Nederland zonder overstromingsmaatregelen nu al zeer gevoelig zou zijn voor overstromingen. De toename is daarom relatief groter als we kijken naar het verwachte verlies inclusief overstromingsmaatregelen. De huidige overstromingsmaatregelen zullen volgens de verschillende toekomstscenario's niet meer dezelfde mate van bescherming bieden, waardoor de verwachte verliezen relatief sterker toenemen.

Experimentele statistieken

De in dit artikel beschreven indicatoren, de NEAR, zijn onderdeel van een aantal duurzaamheidsindicatoren die DNB samen met de ECB en andere centrale banken in het eurogebied heeft ontwikkeld. Bij deze cijfers moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste bevatten de cijfers alleen het verlies door schade aan de vaste activa, zoals gebouwen en machines. Daarnaast worden niet alle vestigingsplaatsen van bedrijven meegenomen, maar alleen de locatie van het hoofdkantoor. Deze cijfers worden daarom gekwalificeerd als ‘experimenteel’ en zijn nog niet vergelijkbaar met de kwaliteit met die van onze ‘normale’ statistieken.

Ontdek gerelateerde artikelen