Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bezwaar maken tegen een besluit van DNB

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB kunt u daar onder bepaalde voorwaarden bezwaar tegen maken. Er moet kortgezegd sprake zijn van een besluit van DNB, dat aan u is gericht, of waarbij u belanghebbende bent. U dient uiterlijk binnen zes weken bezwaar te maken. Aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen en op welke wijze een bezwaarschrift bij DNB kan worden ingediend, staat hieronder beschreven.

Eisen waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen

In de wet staan vereisten waaraan een bezwaarschrift moet voldoen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • uw handtekening;
  • uw naam en adres;
  • een dagtekening (de datum waarop u het bezwaar schrijft);
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt het kenmerk noemen); en
  • de gronden van het bezwaar (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit).

Per post uw bezwaarschrift indienen

U kunt uw bezwaarschrift per post aan DNB sturen naar:

De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Juridische Zaken, afdeling Toezicht – Procedures & Privacy
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Digitaal uw bezwaarschrift indienen

Als u het bezwaarschrift per e-mail wilt verzenden, moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage van de e-mail worden verzonden. U kunt het bezwaarschrift e-mailen naar: bezwarenbox@dnb.nl.

Uw bezwaarschrift kunt u daarnaast ook op een beveiligde manier aan DNB versturen. U kunt daarvoor gebruikmaken van dit bezwaarformulier.

Procedure na het indienen van uw bezwaar

Ontvangstbevestiging
Zodra DNB het bezwaarschrift heeft ontvangen, zendt DNB u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als het bezwaarschrift aan de in de wet gestelde eisen voldoet, dan neemt DNB het bezwaarschrift in behandeling. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de gestelde eisen, dan ontvangt u van DNB een verzoek om binnen een door DNB gestelde redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Als het bezwaarschrift dan nog steeds niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan DNB het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat DNB het bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Dit gebeurt ook als u zonder goede reden buiten de wettelijke termijn van zes weken bezwaar maakt.

Hoorzitting
Voordat DNB op het bezwaarschrift beslist, stelt DNB u in de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Alleen als er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over het bezwaar, laat DNB een hoorzitting achterwege. DNB stelt u schriftelijk op de hoogte als een hoorzitting wordt georganiseerd.

Beslissing op bezwaar
In de wet is bepaald dat DNB binnen zes weken op uw bezwaar moet beslissen. Die beslistermijn gaat lopen op de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Hierop bestaat een uitzondering: als uw bezwaarschrift niet voldoet aan de gestelde eisen, dan gaat de beslistermijn pas lopen als het bezwaarschrift wel aan die eisen voldoet. DNB mag de beslissing op het bezwaarschrift met zes weken verdagen. Als DNB gebruikmaakt van die mogelijkheid, dan stelt DNB u daar schriftelijk van op de hoogte. Verder uitstel van de beslissing op bezwaar is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld wanneer dat met u is afgesproken.

Beroep
De beslissing op het bezwaarschrift ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met de beslissing van DNB, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Onderaan de beslissing op het bezwaar wordt vermeld hoe u in beroep kunt gaan en welke rechtbank bevoegd is.