Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Meldpunt Misstanden

Bij DNB kunt u een vermoeden van een misstand bij een financiële instelling melden. Het DNB Meldpunt Misstanden kan een onderzoek instellen en actie ondernemen. Een overzicht van de mogelijkheden en de voorwaarden.

Voorwaarden voor melden misstanden   

U kunt bij DNB verschillende misstanden melden. Er zijn wel enkele voorwaarden:    

 • Het gaat om een financiële instelling. Bijvoorbeeld een bank, verzekeraar, pensioenfonds of cryptobedrijf.
 • U werkt of heeft gewerkt bij of voor de betreffende financiële instelling. Bijvoorbeeld: in loondienst, als zzp’er, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger. Of als leverancier, consultant, commissaris of aandeelhouder.
 • Uw vermoeden van de misstand is gebaseerd op redelijke gronden. U heeft het zelf gezien of meegemaakt. Dus niet ‘van horen zeggen’. 
 • Het kan gaan om misstanden als fraude, corruptie, belangenverstrengeling en witwassen. Maar ook om andere overtredingen van de wet- en regelgeving of om maatschappelijke misstanden. Bijvoorbeeld het verlenen van financiële diensten zonder een vergunning van DNB.

Wat doet het DNB Meldpunt voor u?  

Voldoet uw melding van een misstand aan de voorwaarden? Dan neemt het DNB Meldpunt Misstanden uw melding in behandeling. DNB kan besluiten een onderzoek in te stellen of op andere wijze actie ondernemen. Maar DNB biedt geen advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder.   

Melden bij DNB of bij de instelling?    

U kunt een misstand direct melden bij DNB. U hoeft dit niet eerst bij de financiële instelling te doen. Kan de instelling zelf de misstand doeltreffend behandelen en is er geen risico op benadeling? Dan heeft het de voorkeur om uw vermoeden eerst bij de instelling zelf te melden. Doorgaans heeft een melding bij de instelling zelf meer effect omdat dan personen binnen die organisatie daarop direct actie kunnen ondernemen.     

Melden: uit eigen naam of anoniem  

U kunt uit eigen naam of anoniem een misstand melden bij DNB. Meldt u uit eigen naam? DNB kan dan contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Als u anoniem een melding doet, kunt u een mailadres opgeven dat niet tot u te herleiden is. In dat geval kan DNB u per mail vragen stellen. U kunt ook anoniem een misstand melden en géén mailadres geven. Geef in dat geval een uitgebreide onderbouwing van uw vermoeden van de misstand. DNB kan u dan immers niet benaderen voor aanvullende informatie. Als er informatie ontbreekt, kan DNB misschien geen vervolgonderzoek doen of actie ondernemen.  

Bescherming klokkenluiders  

De Wet bescherming klokkenluiders is er voor de bescherming van mensen die een misstand melden. Zo mag een werkgever een melder niet ontslaan of anderszins benadelen. U moet als melder wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. DNB adviseert u ook te overwegen juridisch advies in te winnen of u juridisch bij te laten staan. Lees meer over de bescherming van klokkenluiders.     

DNB: uw privacy & wettelijke plicht tot bekendmaking identiteit   

DNB behandelt uw gegevens vertrouwelijk. DNB registreert uw naam en contactgegevens als u niet anoniem heeft gemeld. Maar houd er rekening mee dat uw identiteit toch bekend kan worden, zelfs als u anoniem een melding doet. Als de instelling op de hoogte is van de melding van een misstand, kan zij deze soms tot u herleiden. Bijvoorbeeld omdat u één van de weinigen bent die van de misstand op de hoogte is. En heel, heel soms is DNB wettelijk verplicht om de identiteit van de melder bekend te maken aan derden. Bijvoorbeeld vanwege een juridische procedure of een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Lees meer over het privacy statement van DNB.  

Hoe meldt u een misstand bij DNB?   

U kunt op verschillende manieren een misstand melden bij het DNB Meldpunt Misstanden:   

 • rapportageformulier Meldpunt misstanden financiële instellingen (online)   
 • e-mail: meldpuntmisstanden@dnb.nl   
 • post naar:  

De Nederlandsche Bank    
t.a.v. Meldpunt Misstanden  
Postbus 98    
1000 AB Amsterdam    

 • telefoon: 0800 020 1068 (gesprekken worden opgenomen)  
 • persoonlijk gesprek: dit kunt u aanvragen per mail, post of telefoon.       

Welke gegevens zijn nodig?   

Het DNB Meldpunt verwacht niet dat u sluitend bewijs levert over een vermoeden van een misstand. Maar meerdere gegevens over de misstand zijn altijd nodig. Dat zijn in ieder geval:     

 • de naam van de instelling 
 • de concrete feiten: waar en wanneer de misstand plaatsvond.

Niet noodzakelijk maar wel nuttig zijn gegevens als:

 • wie bij deze feiten betrokken was/waren
 • foto’s of kopieën van e-mails of andere bewijsstukken.    

Wat gebeurt er nadat u melding heeft gedaan?  

U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw melding op het door u opgegeven mailadres. Tenzij u heeft verzocht geen bevestiging te sturen. Toezichthouders beoordelen uw melding. DNB kan vervolgens een onderzoek instellen en actie ondernemen. Het DNB Meldpunt Misstanden kan u niet inhoudelijk informeren over de aanpak vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht. U krijgt dan ook geen verdere updates over de status van uw melding. Komt DNB tot de conclusie dat zij niet bevoegd is om te oordelen over uw melding? Dan kan DNB uw melding doorsturen naar de bevoegde autoriteit. Daarvoor vraagt DNB u altijd eerst toestemming.