Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoering van het depositogarantiestelsel

Er is in Nederland en voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) een depositogarantiestelsel (DGS) dat tot doel heeft rekeninghouders te compenseren als de Nederlandsche Bank van oordeel is dat een bank niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen uit deposito’s of bij rechterlijke uitspraak (Wft Artikel 3:260). DNB voert het DGS uit.

Om het DGS uit te kunnen voeren ontvangt DNB persoonsgegevens van rekeninghouders van banken.

Als DNB besluit tot toepassing van het DGS is het van belang om snel en accuraat vast te kunnen stellen of u als rekeninghouder van de bank recht heeft op een vergoeding. DNB heeft hiervoor de gegevens van de rekeninghouders van een bank nodig. De bank verstrekt deze gegevens aan DNB.

DNB besluit, voor zover mogelijk, geautomatiseerd of u recht heeft op een vergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is. Deze beoordeling maken wij op basis van de ontvangen gegevens en de DGS-regelgeving. Deze beslissing is geautomatiseerd opdat u in de meeste gevallen snel over uw geld kunt beschikken. Het kan zijn dat DNB aanvullende gegevens vraagt alvorens een besluit te kunnen nemen, bijvoorbeeld in het geval uw bank uw account gevlagd heeft. Elk besluit bevat een motivering. In geval u het niet eens bent met een besluit dan is het mogelijk om bezwaar te maken.

Categorieën persoonsgegevens

  • persoonsgegevens om de identiteit van de rekeninghouder vast te stellen;
  • een overzicht van alle rekeningen van een rekeninghouder en saldi;
  • markeringen of een rekening of rekeninghouder in aanmerking komt voor het DGS;
  • aanvullende gegevens die nodig zijn om tot uitkering over te gaan; als een rekening door de bank is geblokkeerd of gevlagd, dan ontvangen we de reden hiervan (het kan gaan om een strafrechtelijk gegeven, zoals een veroordeling voor witwassen van geld). De gegevens kunnen aangevuld worden door uitvragen bij de Justitiële Informatiedienst.

Grondslag
DNB heeft de persoonsgegevens nodig om haar wettelijke taak als depositogarantiestelselhouder in het algemeen belang uit te kunnen voeren (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw gegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met het Depositogarantiefonds. Dit fonds verzorgt de financiering van uw vordering en voor ditzelfde bedrag neemt het fonds deze claim van u over op de failliete bank. In de periode dat het DGS niet in werking is, ontvangt DNB gegevens van banken om de juistheid van de gegevens te beoordelen.