Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB houdt toezicht op financiële instellingen waarop toezichtwetten van toepassing zijn, zoals de Wet financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren en de Pensioenwet). Voor dat toezicht verleent DNB onder meer vergunningen, voert zij bestuurderstoetsingen uit en houdt zij registraties en meldingen bij. DNB legt ten behoeve van die taken informatie over onder toezicht staande instellingen vast. Ook voert DNB een administratie om de invordering van boetes, dwangsommen en kosten te bewaken. Bij juridische procedures stelt DNB een zaakdossier samen en beheert zij dat.

Voor het houden van toezicht vergaart DNB informatie van en over onder toezicht staande instellingen. DNB kan daarvoor onder meer informatie vorderen bij de onder toezicht staande instellingen. De informatie die relevant is voor het toezicht legt DNB vervolgens vast in een toezichtdossier. DNB beheert dat dossier.

In toezichtdossiers kunnen in ieder geval de volgende (categorieën van) persoonsgegevens voorkomen:

  • Namen, contactgegevens en gespreksverslagen van aanspreekpunten bij onder toezicht staande instellingen
  • gegevens van bestuurders/beleidsbepalers over hun betrouwbaarheid en geschiktheid
  • persoonsgegevens van functionarissen die mogelijk handelen met voorkennis
  • klantgegevens van onder toezicht staande instellingen, waaronder financieel-economische informatie (bijvoorbeeld informatie over hypotheken of saldo-informatie)
  • persoonsgegevens in de incidentendatabase
  • persoonsgegevens in onderzoeksdata

DNB verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). De persoonsgegevens zijn veelal afkomstig van de onder toezicht staande instellingen zelf.

DNB verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van risico-georiënteerd toezicht in het kader van de Wet voorkomen witwassen en terrorismefinanciering (Verordening 2006/1781/EG) en de Sanctiewet.

DNB houdt een administratie bij van uitstaande invorderingen en kosten van boetes en dwangsommen. Dit doet DNB om te bewaken dat boetes, verbeurde dwangsommen en te verhalen kosten daadwerkelijk worden betaald. Daarbij worden contactgegevens van onder toezicht staande instellingen vermeld.

DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Voor de behandeling van bezwaren en het voeren van juridische procedures stelt DNB zaakdossiers samen. Daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen van natuurlijke personen die verbonden zijn aan betrokken partijen, zoals namen en contactgegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van partijen en/of uit het toezichtdossier.

DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Voor het houden van toezicht op de SEPA-verordening vergaart DNB informatie die verband houdt met IBAN-discriminatie. DNB kan van de klager bewijsmateriaal vorderen die de klacht over IBAN-discriminatie onderbouwt. Van de mogelijke overtreder, en dit kan zowel een financiële instelling als een niet-financiële instelling zijn, wordt informatie verzameld. De informatie die relevant is voor het toezicht legt DNB vervolgens vast in een toezichtdossier. DNB beheert dat dossier.

In het toezichtdossier kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens voorkomen:

  • Naam, contactgegevens en IBAN van de klager
  • Persoonsgegevens in het bewijsmateriaal van de klager
  • Naam en contactgegevens van de contactpersoon van de overtreder

DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).