Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven

DNB houdt toezicht op financiële instellingen waarop toezichtwetten van toepassing zijn, zoals de Wet financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren en de Pensioenwet). Voor dat toezicht verleent DNB onder meer vergunningen, voert zij bestuurderstoetsingen uit en houdt zij registraties en meldingen bij. DNB legt ten behoeve van die taken gegevens over onder toezicht staande instellingen vast. Ook voert DNB een administratie om de invordering van boetes, dwangsommen en kosten te bewaken. Bij juridische procedures stelt DNB een zaakdossier samen en beheert zij dat.

Toezichthouden
Voor het houden van toezicht vergaart DNB gegevens van en over onder toezicht staande instellingen. DNB verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van risico-georiënteerd toezicht in het kader van de Wet Financieel toezicht, de Wet voorkomen witwassen en terrorismefinanciering (Verordening 2006/1781/EG) en de Sanctiewet. DNB kan daarvoor onder meer gegevens vorderen bij de onder toezicht staande instellingen. De gegevens die relevant zijn voor het toezicht legt DNB vervolgens vast in een toezichtdossier. DNB beheert deze dossiers. Grote datasets kunnen doorzocht worden met behulp van eDiscovery.

Categorieën persoonsgegevens

 • namen, contactgegevens en gespreksverslagen van aanspreekpunten bij onder toezicht staande instellingen;
 • gegevens van bestuurders/beleidsbepalers over hun betrouwbaarheid en geschiktheid inclusief strafrechtelijke antecedenten;
 • persoonsgegevens van functionarissen die mogelijk handelen met voorkennis;
 • klantgegevens van onder toezicht staande instellingen, waaronder financieel-economische gegevens (bijvoorbeeld gegevens over hypotheken, transactiegegevens of saldo-gegevens);
 • persoonsgegevens in de incidentendatabase;
 • persoonsgegevens in onderzoeksdata;
 • digitale gegevens zoals e-mailboxen en chatgesprekken verstaan.
 • openbare gegevens van het internet (OSINT).

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt in het kader van toezicht, de bescherming van de integriteit van de financiële sector, en noodzakelijke afstemming, bijvoorbeeld in geval van rechtsvervolging, samen met andere (toezichthoudende) instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de betrokken instanties van het Financieel Expertise Centrum (FEC), infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), toezichthoudende instanties in andere lidstaten, toezichthoudende instanties van landen die geen lidstaat zijn, de Europese Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten, de Europese Centrale Bank in haar hoedanigheid van toezichthoudende autoriteit, de Afwikkelingsraad, het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico's.

Voor de samenwerking met de AFM en binnen het FEC en iCOV zijn convenanten vastgesteld. Zie Stcrt. 10 juli 2007, nr. 130 (AFM), Stcrt. 7 februari 2014, nr. 2351 (FEC) en Stcrt. 1 maart 2019, nr. 11305 (iCOV). Op de website van FEC en iCOV zijn privacy statements geplaatst.

 

Administratie
DNB houdt een administratie bij van uitstaande invorderingen en kosten van boetes en dwangsommen. Dit doet DNB om te bewaken dat boetes, verbeurde dwangsommen en te verhalen kosten daadwerkelijk worden betaald. Daarbij worden contactgegevens van onder toezicht staande instellingen vermeld.

Categorieën persoonsgegevens
Persoonsgegevens voor de behandeling van bezwaren en het voeren van juridische procedures zoals namen en contactgegevens

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
Daar waar een relevante uitzondering is op toezichtvertrouwelijkheid kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met deelnemers van samenwerkingsverbanden ten behoeve van het versterken van de integriteit van de financiële sector.

 

Handhaven
Voor het houden van toezicht vergaart DNB gegevens ten behoeve van haar onderzoek. DNB kan van de klager bewijsmateriaal vorderen. Van de mogelijke overtreder, maar ook van derden die beschikken over relevante informatie, kunnen door middel van de inzet van toezichtsbevoegdheden gegevens worden verzameld. De gegevens die relevant zijn voor het toezicht legt DNB vervolgens vast in een toezichtdossier. DNB beheert dat dossier.

Categorieën persoonsgegevens

 • Naam, contactgegevens en eventuele financiële gegevens van de klager;
 • Persoonsgegevens in het bewijsmateriaal van de klager;
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon van de overtreder;
 • Persoonsgegevens verkregen van derden (na toepassing van toezichtsbevoegdheden).

Grondslag
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden niet met de derden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is voor het goed kunnen verrichten van het toezichtsonderzoek én daar geen geheimhoudingsplicht (bijv. art. 1:89 Wft) in de weg staat.