Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert concept scenariosets voor toepassing onder de Wet toekomst pensioenen

Concept P- en Q-scenariosets worden al ter beschikking gesteld
In de kamerbrief van 30 november 2022 geeft de Minister aan voornemens te zijn om de door de Commissie Parameters 2022 geadviseerde P- en Q-scenario-sets gelijktijdig met de Wet toekomst pensioenen in werking te laten treden, zoals beoogd op 1 juli 2023.

DNB stelt de concept P- en Q-scenariosets, gekalibreerd met ijkdatum 31-12-2022 beschikbaar. Voor de voorbereidingen door sociale partners en pensioenfondsen op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, zoals de voorbereiding voor het opstellen van een overbruggingsplan, is het behulpzaam als al concept scenariosets beschikbaar worden gesteld op basis van de nieuwe regelgeving. Deze concept scenariosets zijn overigens nadrukkelijk geen vervanging voor de scenariosets haalbaarheidstoets. De scenariosets onder de nieuwe methodiek treden pas in werking vanaf de datum dat de Wet toekomst pensioenen in werking treedt.

De methode van het Advies van de Commissie Parameters is nauwkeuriger en sluit beter aan op marktprijzen, maar gaat gepaard met meer complexiteit en rekentijd. Daarom dienen bij de kalibratie keuzes gemaakt te worden. DNB onderzoekt op dit moment of er mogelijkheden zijn om de kalibratiemethode verder te verbeteren.

DNB zal de sector informeren indien nog wijzigingen worden doorgevoerd in de methodiek die mogelijk van invloed zijn op de nu gepubliceerde concept P- en Q-scenariosets. Rondom de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zal DNB in ieder geval de definitieve P- en Q-scenariosets met ijkdatum 31-12-2022 publiceren, waarbij de vandaag gepubliceerde concept scenariosets in principe het uitgangspunt zijn.

Toelichting
Het aantal scenario’s dat tenminste doorgerekend moet worden wordt verder uitgewerkt in de lagere regelgeving. DNB stelt sets ter beschikking met 20.000 scenario’s in *.xlsx en sets met 100.000 scenario’s gepubliceerd in *.csv. Wanneer minder scenario’s worden gebruikt voor een doorrekening, bijvoorbeeld 10.000, dan dienen de eerste 10.000 van de set gebruikt te worden. Om duiding te geven bij de nauwkeurigheid van de doorrekeningen is het bestand in *.xlsx voorzien van toelichting bij het berekenen van de standaardfout van verschillende maatstaven, evenals andere technische toelichtingen bij de scenariosets.

Concept scenariosets