Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 november 2015 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

On-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars

DNB maakt in haar toezichtsaanpak onderscheid tussen enerzijds off-site analyse en anderzijds on-site toezicht. Off-site analyse gebeurt door onder andere beoordeling van de wettelijke rapportagestaten, uitvragen en andere informatie. On-site toezicht richt zich op specifieke onderwerpen of thema’s bij een individuele instelling of een aantal instellingen.

Wat is on-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars?

De Visie op Toezicht 2014-2018 heeft als één van de speerpunten het verbeteren van de kwaliteit en scherpte van het analyseren van risico’s bij instellingen. Een belangrijk instrument hiervoor is het uitvoeren van diepgravende toezichtonderzoeken bij instellingen ter plekke. Dit on-site toezicht is complementair aan het reguliere accounttoezicht dat veelal op basis van gegevensuitwisseling en toezichtgesprekken plaatsvindt. On-site toezicht vindt plaats op kantoor bij de verzekeraar of het pensioenfonds. Door dergelijk diepgaand onderzoek tot op werkvloerniveau en (bron)systemen te doen, kunnen eventuele risico’s scherper in beeld gebracht worden en kan het beeld van de instelling worden verrijkt.

Het on-site toezicht vindt onafhankelijk plaats van het reguliere toezicht. Hiermee wordt nadrukkelijk niet geïmpliceerd dat off-site toezicht niet voldoende onafhankelijk is ten opzichte van onder toezicht staande instellingen. De onafhankelijkheid moet gezien worden als middel om een optimale invulling te geven aan het complementaire beeld van een instelling.

Onderzoeksmethodiek en werkwijze

Onderzoeken kunnen plaatsvinden bij een enkele instelling of een aantal instellingen. Daarbij gebruikt DNB de onderzoeksmethodiek van negatieve hypotheses: Hier mee wordt de scope snel scherp en duidelijk. DNB let hierbij ook specifiek op de werking van processen. Indien alles op orde is, kan de instelling de hypothese gemakkelijk ontkrachten en is het onderzoek snel afgerond. Deze aanpak wordt voorafgaand aan elk on-site onderzoek duidelijk aan de betrokken instelling gecommuniceerd middels een startbijeenkomst. On-site onderzoeken kenmerken zich door transparantie wat inhoudt dat de instelling dezelfde informatie ontvangt als de off site toezichthouder.

De onderzoekaanpak kent de volgende onderdelen: 

  • Het formuleren van één of meerdere toegespitste negatieve hypothesen om het risico of probleem met voldoende scherpte te kunnen onderzoeken binnen een afgebakende periode;
  • Het schriftelijk informeren van de instelling over het onderzoek en de instelling op de hoogte brengen van de hypothesen;
  • Het opvragen van documentatie bij de instelling ter voorbereiding op het onderzoek ter plaatse;
  • Het houden van een startbijeenkomst bij de instelling, waarbij het onderzoek wordt toegelicht en de instelling de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen;
  • Het houden van interviews en het doen van waarnemingen ter plaatse;
  • Het opstellen van het concept onderzoeksrapport waarin aan de hand van de verzamelde feiten en gehouden gesprekken onderbouwd wordt aangegeven of de geformuleerde hypothesen worden aangenomen of verworpen en bevindingen worden vermeld. Uit het opgestelde rapport blijkt ook welke risico’s het zwaarst wegen aan de hand van kleurencodes;
  • Het controleren op juistheid door de onderzochte instelling van de geconstateerde feiten in het conceptrapport;
  • Het definitief vaststellen van het rapport en het zowel aan de instelling als aan de off site toezichthouder verstrekken ervan. Met het uitbrengen van een advies aan de toezichthouder over de migratiestrategie wordt het onderzoek afgerond.

De uitvoering van de eventuele risicomitigatie is vervolgens de verantwoordelijkheid van het reguliere accounttoezicht. Wel kan on-site onderzoek ingezet worden om, na een risicomitigatie traject, de werking van de risico mitigatie middels een validatieonderzoek te toetsen en te controleren of daadwerkelijk aan de opvolging van de bevindingen is voldaan

Sector(en)

  • Pensioenfondsen
  • Verzekeraars