Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 augustus 2008 Toezicht

Toezicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden en is sindsdien meerdere keren gewijzigd.

Met de Wwft worden de Europese witwasrichtlijnen in nationale wetgeving verwerkt. De Wwft vormt een sluitend geheel van maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Risicogeoriënteerde benadering en open normen

De Wwft kent een risico gebaseerde benadering. Dit houdt in dat instellingen zelf een inschatting maken van de risico´s die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid hun inspanningen aan te passen op deze risico´s. Daarnaast is in de Wwft niet dwingend voorgeschreven hoe een instelling iets moet bereiken, maar slechts wat bereikt moet worden.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel in alle gevallen cliëntonderzoek uit te voeren, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Meldplicht

Financiële en andere instellingen die beroeps of bedrijfsmatig bepaalde in de wet genoemde (financiële) diensten verlenen, zijn verplicht om eventuele ongebruikelijke transacties te melden aan FIU Nederland. De ongebruikelijke transacties worden geïdentificeerd aan de hand van de zogenoemde indicatorenlijst.

Toezicht op naleving Wwft

DNB vervult een wettelijke rol bij het toezicht op de naleving van de Wwft, voorzover het bij DNB onder toezichtstaande instellingen betreft. DNB beoordeelt en handhaaft de toereikendheid van de door de instellingen getroffen procedures en maatregelen, die zijn gericht op het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme