Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat zijn afwikkelondernemingen

Factsheet

Een afwikkelonderneming is degene die afwikkeldiensten verleent.

Gepubliceerd: 17 december 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Afwikkeldiensten zijn werkzaamheden gericht op:

  1. het doorzenden door een ander dan een aanbieder van communicatienetwerken van door betalers langs elektronische weg gedane verzoeken aan hun betaaldienstverleners om onmiddellijke bevestiging dat de door de betalers geïnitieerde betaalopdrachten aan de door de betaaldienstverleners gestelde voorwaarden voldoen;
  2. het goedkeuren van verzoeken als bedoeld onder 1, namens een betalende betaaldienstverlener; of
  3. het salderen.

Salderen is het vaststellen van geldelijke vorderingen of verplichtingen van betaaldienstverleners uit hoofde van betaalopdrachten van betaaldienstgebruikers.

Categorieën afwikkelondernemingen

Er kunnen drie categorieën afwikkelondernemingen worden onderscheiden:

  1. Afwikkelondernemingen met zetel in Nederland.
  2. Afwikkelondernemingen met zetel in een aangewezen staat.
  3. Afwikkelondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat.

De vergunningplicht is niet van toepassing op afwikkelondernemingen met zetel in een door de Minister van Financiën aan te wijzen staat waar toezicht wordt uitgeoefend op het uitoefenen van het bedrijf van afwikkelonderneming jegens betaaldienstverleners met wie degene die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent niet in een groep is verbonden, indien dat toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van belangen die de Wft beoogt te beschermen.

Ontdek gerelateerde artikelen