Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Periode tussen rapportagedatum en begin kwartaal fondsbesluit / significante wijziging

Q&A

Vraag:

Hoe wordt in de berekeningen van een aanvangshaalbaarheidstoets omgegaan met de periode tussen 1 januari (de rapportagedatum) en het begin van het kwartaal waarin het fonds besloten heeft een nieuwe pensioenregeling uit te voeren of zich een significante wijziging heeft voorgedaan, zoals bedoeld in artikel 30a, lid 1 c van de Ministeriële Regeling?

Gepubliceerd: 26 november 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Conform artikel 30a, lid 1 b van de Ministeriële Regeling, wordt de haalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de pensioenfondsbalans en de onderliggende gegevens op de rapportagedatum. Het gebruik van kalenderjaren laat onverlet dat gerealiseerde ontwikkelingen tussen 1 januari (de rapportagedatum) en het begin van het betreffende kwartaal als vaststaand worden beschouwd en volledig in de haalbaarheidstoets worden meegenomen. Het gaat hierbij om de gerealiseerde ontwikkelingen op de financiële markten, de ontwikkelingen met betrekking tot de in- en uitgaande kasstromen en de ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenverplichtingen in deze periode.

Financiële posities en dekkingsgraden 

Voor de berekening vanuit de feitelijke financiële positie betekent dit dat er sprake is van een feitelijke financiële positie op de rapportagedatum en een feitelijke financiële positie aan het begin van het betreffende kwartaal.
Voor de berekening vanuit de financiële positie waarbij precies aan de vereisten van het vereist eigen vermogen wordt voldaan, wordt bij het begin van het betreffende kwartaal de volgende modelaanname gehanteerd. Voor de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan van de op dat moment geldende dekkingsgraad die hoort bij de financiële positie waarbij precies aan de vereisten van het vereist eigen vermogen wordt voldaan.

De periode tussen 1 januari (rapportagedatum) en het begin van het betreffende kwartaal wordt in beide berekeningen dus als vaststaand beschouwd, zoals hiervoor bedoeld. Vanaf het begin van het betreffende kwartaal wordt de bijbehorende scenarioset gehanteerd en wordt met de dekkingsgraden op vergelijkbare wijze aangesloten als in de Q&A welke dekkingsgraden spelen een rol.

Personen in pensioenresultaat 

Voor het pensioenresultaat geldt het volgende. De personen die tussen 1 januari (de rapportagedatum) en het begin van het betreffende kwartaal zijn toegetreden tot het pensioenfonds worden voor de berekening verondersteld aanwezig te zijn op de rapportagedatum doch zonder opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten tot aan het moment van toetreding. Zij worden meegenomen in het pensioenresultaat.

De personen die in die periode zijn overleden of uit het pensioenfonds zijn getreden waarbij tevens sprake is van een gerealiseerde waardeoverdracht uit het pensioenfonds, worden voor de berekening verondersteld niet meer aanwezig te zijn op de rapportagedatum. Zij worden niet meegenomen in het pensioenresultaat.

Vereenvoudigingen 

Ten overvloede wordt nog vermeld dat voor zover er vereenvoudigingen worden gemaakt in de modellering, die bij de inlevering van de haalbaarheidstoets moeten worden toegelicht. Daarbij wordt ook opgevraagd of het pensioenfonds heeft gecontroleerd dat eventuele vereenvoudigingen geen substantieel effect hebben op de uitkomsten van de haalbaarheidstoets.

Ontdek gerelateerde artikelen