Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Behandeling staatsgaranties voor S5 (kredietrisico) in het standaardmodel vereist eigen vermogen

Q&A

Gepubliceerd: 26 november 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe wordt bij de vaststelling van kredietrisico (S5) in het standaardmodel voor vaststelling van het vereist eigen vermogen rekening gehouden met garanties van centrale overheden op leningen (staatsgaranties)?

Antwoord:

Voor staatsgegarandeerde leningen of obligaties mag door een pensioenfonds voor het kredietrisico (S5) – onder voorwaarden – worden uitgegaan van de vastgestelde rating voor de centrale overheid die de garantie verstrekt. Dat geldt ook – onder voorwaarden - voor leningen die gegarandeerd zijn door waarborgfondsen die uiteindelijk gegarandeerd zijn door een centrale overheid. Het kredietrisico is nihil indien de garantie wordt verstrekt door een Europese centrale overheid met een AAA of equivalente rating of een waarborgfonds gegarandeerd door een Europese centrale overheid met een AAA of equivalente regeling. Dergelijke leningen of obligaties moeten dan wel volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk zijn gegarandeerd.

Toelichting 

Als sprake is van een vordering op een tegenpartij die door een centrale overheid onherroepelijk is gegarandeerd (staatsgarantie), kan - onder voorwaarden – voor het kredietrisico (S5) op deze vordering worden uitgegaan van de rating van de centrale overheid die de lening garandeert. De belangrijkste voorwaarde is dat sprake is van obligatie of lening die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk is gegarandeerd door de centrale overheid. De aanvullende voorwaarden zijn:

  • De door de garantie geboden kredietprotectie is direct;
  • De omvang van de garantie is duidelijk omschreven, onbetwistbaar, en in de vorm van een expliciet gedocumenteerde verplichting die door de garantiegever is aangegaan;
  • De garantie bevat geen clausules waarvan de naleving buiten de controle van de kredietgever valt, waarmee de garantie of de verplichtingen van de protectiegever worden beperkt.
  • Bij wanbetaling, insolventie of faillissement of een andere gebeurtenis betreffende de kredietwaardigheid van de tegenpartij, heeft het fonds het recht direct een vordering in te stellen tegen de garantiegever wegens enige gelden die verschuldigd zijn krachtens de vordering waarvoor de protectie is verstrekt.
  • De garantie dekt volledig alle types van betalingen die de debiteur uit hoofde van de vordering geacht wordt te verrichten.

Alleen dan is sprake van een situatie die gelijkgesteld kan worden met het direct aanhouden van een staatsobligatie uitgegeven door een centrale overheid.

Uitzondering voor staatsgaranties verstrekt door een Europese centrale overheid met AAA of equivalente rating

Bij de berekening van het vereist eigen vermogen mag het kredietrisico gelijk aan nul worden verondersteld voor alle Europese staatsobligaties met een AAA of equivalente rating. Het gaat hier om staatsobligaties uitgegeven door centrale overheden in Europa met een AAA of equivalente rating. Zie ook de Q&A die hier over gaat.

Indien sprake is van een lening of obligatie die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk door een Europese centrale overheid met een AAA of equivalente rating wordt gegarandeerd, kan ook voor deze gegarandeerde vordering (staatsgarantie) worden uitgegaan van kredietrisico nul. Daarbij gelden ook de hiervoor genoemde voorwaarden die gesteld zijn aan staatsgaranties.

Garanties verstrekt door waarborgfondsen 

Leningen of obligaties die gegarandeerd zijn door zogenoemde waarborgfondsen vallen onder de reguliere regels voor vaststelling van het kredietrisico op grond van de rating van de kredietwaardigheid van het betreffende waarborgfonds. Een uitzondering geldt echter voor leningen en obligaties, gegarandeerd door waarborgfondsen die uiteindelijk volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd zijn door een centrale overheid. In dat geval kan worden uitgegaan van de rating van de centrale overheid die de garantie verstrekt.

Indien het gaat om een garantie van een Europese centrale overheid met een AAA of equivalente rating op de lening (of obligatie) aan het waarborgfonds, kan voor deze gegarandeerde lening (of obligatie) worden uitgegaan van een kredietrisico gelijk aan nul.

Pensioenfondsen dienen aan te kunnen tonen dat de garantie die waarborgfondsen en de betrokken centrale overheid afgeven, voldoen aan het vereiste dat sprake is van een volledige, onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie. Daarbij gelden ook de hiervoor genoemde voorwaarden die gesteld zijn aan staatsgaranties.

Ontdek gerelateerde artikelen