Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

S10 - Actief beheer risico standaardmodel

Factsheet

Vraag:

Hoe kan een fonds het vereist vermogen voor actief beheer risico (S10) vaststellen als onderdeel van het standaardmodel voor het vereist eigen vermogen?

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Laatste update: 18 juni 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Er worden binnen het standaardmodel geen voorschriften gegeven voor de vaststelling van het vereist vermogen voor actief beheer risico als onderdeel van het standaardmodel. Fondsen moeten in het standaardmodel zelf de omvang van het actief beheer risico adequaat vaststellen. De Nederlandsche Bank (DNB) biedt fondsen echter wel een methode als handreiking voor het maken deze inschatting.

Toelichting 

Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die worden ingenomen ten opzichte van de strategische portefeuilles. In het VEV rapport dat in 2011 door SZW naar buiten is gebracht wordt het actief beheer risico op hoofdlijnen beschreven. Het VEV voor actief beheer wordt bepaald als het maximale verlies door actief beheer dat met een waarschijnlijkheid van 2,5% binnen een jaar kan optreden. Het risicoscenario in het standaardmodel geldt in eerste instantie alleen voor het aandelenrisico (beursgenoteerd). Voor de overige risicoscenario’s in het standaardmodel is actief beheer conceptueel niet goed toepasbaar of wordt het actieve risico in belangrijke mate ondervangen indien het doorkijkbeginsel goed wordt toegepast.

Handreiking DNB voor vaststelling S10 op basis van tracking error 

De mate van actief beheer wordt doorgaans bepaald aan de hand van de tracking error. De tracking error meet de mate van afwijking tussen het rendement van een beleggingsportefeuille en het rendement op een benchmarkportefeuille. Een lage tracking error impliceert dat de beleggingsportefeuille dusdanig wordt begrensd dat het feitelijke rendement dicht bij de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement duidelijk van de benchmark af kan wijken. Een hogere tracking error impliceert daarmee een hogere mate van actief beheer risico.

Het VEV voor actief beheer wordt bepaald als het maximale verlies door actief beheer dat met een waarschijnlijkheid van 2,5% binnen een jaar kan optreden. Dit verlies kan worden bepaald met behulp van de (ex-ante) tracking error. In de berekening van de impact van actief beheer op het VEV worden ook de betreffende kosten expliciet meegenomen. De kosten vormen vaak een substantieel deel van het resultaat, waarmee rekening moet worden gehouden in een verliesscenario.

De impact van de schok voor actief beheer risico kan worden bepaald aan de hand van de tracking error en de kosten van het actieve beheer op basis van onderstaande formule (die kan worden toegepast per deelportefeuille of voor de aandelenportefeuille als geheel):

S-10

Waarbij:

TEi is de (geannualiseerde) tracking error voor de betreffende beleggingsportefeuille. De tracking error wordt berekend ten opzichte van een goed gediversificeerde benchmark.

TER is de (meetkundige) total expense ratio van de beleggingsportefeuille. Hiermee worden de kosten bedoeld die gemaakt worden voor het uitvoeren van het actieve beheer.

1,96 is het 2,5e percentiel van de standaardnormale verdeling. Deze handreiking gaat er van uit dat het excesrendement uit hoofde van de actief ingenomen posities ten opzichte van benchmark goed kan worden beschreven door een normale verdeling.

Om de operationele lasten te beperken mag het actief beheer risico voor beleggingsportefeuilles met een tracking error kleiner dan 1% buiten beschouwing worden gelaten. Dit risicoscenario zal vooralsnog alleen op het aandelenrisico van toepassing zijn.

Deze Q&A is geactualiseerd per 18 juni 2024 in verband met de inwerkingtreding van de Wtp. De inleiding is toegevoegd en de oorspronkelijke tekst is flink ingekort. Verder was dit voorheen een handreiking, nu een Q&A. Een deel van de beleidsuitingen over het VEV zijn ingetrokken omdat ze geen toegevoegde waarde meer hebben. Het intrekken van deze beleidsuitingen houdt geen beleidswijziging van DNB in.

DISCLAIMER
Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht. 

Wettelijk kader:

  • Art. 132 Pw
  • Art. 24 Regeling Pw en Wvb
  • Art. 12 Besluit Ftk

Ontdek gerelateerde artikelen