Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Internationale individuele waardeoverdracht van een Nederlands pensioenaanspraak naar een buitenlandse pensioeninstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag

Is het mogelijk om opgebouwde pensioenaanspraken door een Nederlandse pensioenuitvoerder te laten overdragen naar een buitenlandse pensioeninstelling?

Antwoord

Wanneer een persoon in het buitenland gaat werken bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om de waarde van de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan een buitenlandse pensioeninstelling. Of sprake is van een recht op internationale waardeoverdracht hangt af van de specifieke situatie.

Toelichting

Hieronder treft u vier mogelijkheden aan waarbij Nederlandse pensioenuitvoerders verplicht of bevoegd zijn om aan een internationale individuele waardeoverdracht mee te werken.

1. Recht op internationale waardeoverdracht binnen de Europese Unie naar de buitenlandse pensioeninstelling van de nieuwe werkgever op grond van artikel 85 Pensioenwet (Pw)

De eerste mogelijkheid heeft betrekking op de situatie dat sprake is van individuele overdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland en de pensioenuitvoerder hier ook toe verplicht zou zijn als de waardeoverdracht naar een Nederlandse pensioenuitvoerder zou plaatsvinden. Als de gewezen deelnemer om een dergelijke overdracht verzoekt, moet een Nederlandse pensioenuitvoerder, net als in nationale situaties, de waarde van de pensioenaanspraken overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit volgt uit artikel 85 Pensioenwet.

De verplichting om mee te werken is echter alleen van toepassing als ook aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de mogelijkheden voor afkoop van de opgebouwde pensioenrechten bij de ontvangende pensioeninstelling of verzekeraar zijn niet ruimer dan bij de pensioenuitvoerder in Nederland.
  • de betreffende deelnemer gaat pensioenaanspraken verwerven bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.
  • de partner van de gewezen deelnemer heeft ingestemd als het verzoek tot waardeoverdracht partnerpensioen betreft.

De overdragende pensioenuitvoerder mag bij de waardeoverdracht geen kosten in rekening brengen. Een dergelijke individuele internationale waardeoverdracht wordt niet voorgelegd aan of voorafgaand getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB).

2. Recht op internationale waardeoverdracht naar een van de Europese Gemeenschappen of aangewezen instelling op grond van artikel 86 Pw

De tweede mogelijkheid heeft betrekking op de situatie dat een gewezen deelnemer verzoekt de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar een van de Europese Gemeenschappen of de aangewezen genoemde instelling.

In deze situatie heeft de gewezen deelnemer een recht op waardeoverdracht (en is de pensioenuitvoerder verplicht om daaraan mee te werken) als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

a. er is sprake van beëindiging van de dienstbetrekking dan wel beëindiging van de deelneming;
b. de waardeoverdracht strekt ertoe het de gewezen deelnemer mogelijk te maken pensioenaanspraken te verwerven bij een van de Europese Gemeenschappen of de aangewezen genoemde instelling;
c. de waarde wordt rechtstreeks overgedragen aan de betrokken Europese Gemeenschap of de aangewezen instelling; en
d. de tot verevening gerechtigde echtgenoot, bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, stemt in met de waardeoverdracht.

De overdragende pensioenuitvoerder mag bij deze internationale individuele waardeoverdracht geen kosten in rekening brengen. Een dergelijke individuele internationale waardeoverdracht wordt niet voorgelegd aan of voorafgaand getoetst door DNB.

3. Bevoegdheid om mee te werken met een internationale waardeoverdracht naar een andere buitenlandse instelling, niet EU/EER op grond van artikel 87 Pw

De derde mogelijkheid heeft betrekking op de situatie waarin een gewezen deelnemer verzoekt de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan een pensioeninstelling buiten de EU/EER. De Nederlandse pensioenuitvoerder is in deze situatie bevoegd, maar niet verplicht, om mee te werken aan de internationale individuele waardeoverdracht.

De voorwaarden en de procedure voor melding en beoordeling van een dergelijke internationale individuele waardeoverdracht naar een andere buitenlandse instelling kunt u hier vinden.

Pas nadat DNB een positieve verklaring afgeeft mag de Nederlandse pensioenuitvoerder de waarde overdragen.

4. Bevoegdheid om mee te werken aan een internationale individuele waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland op grond van de artikelen 88 en 89 Pw

De vierde mogelijkheid heeft betrekking op situaties waarin de Nederlandse pensioenuitvoerder niet verplicht, maar wel bevoegd is om mee te werken aan een internationale individuele waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland.

Deze bevoegdheid geldt als net als in nationale situaties de Nederlandse pensioenuitvoerder hiertoe bevoegd is. Bijvoorbeeld als een gewezen deelnemer een verzoek tot waardeoverdracht doet buiten de gestelde termijn of als de gewezen deelnemer gebruik kan maken van een shoprecht bij een premie- of kapitaalovereenkomst en voldoet aan de voorwaarden die ook in nationale gevallen van toepassing zijn.

Een dergelijke individuele internationale waardeoverdracht wordt niet voorgelegd aan of voorafgaand getoetst door DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen