Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Moet een pensioenfonds dat een transitie in het kader van de Wet toekomst pensioenen uitvoert zowel een implementatieplan als een eigenrisicobeoordeling opstellen?

WTP Q&A

Vraag:

Moet een pensioenfonds dat een transitie in het kader van de Wet toekomst pensioenen uitvoert zowel een implementatieplan als een eigenrisicobeoordeling opstellen?

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

Laatste update: 30 oktober 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, een pensioenfonds dat een implementatieplan moet opstellen, moet in veel gevallen ook een eigenrisicobeoordeling (ERB) opstellen.

Alle pensioenuitvoerders die bij inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen pensioenregelingen uitvoeren die worden aangepast naar de wet- en regelgeving van het nieuwe pensioenstelsel, stellen op grond van artikel 150b Pensioenwet (Pw) een implementatieplan op. Daarnaast geldt ook nog de wettelijke verplichting dat pensioenfondsen op grond van artikel 18b Besluit FTK ten minste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling (ERB) moeten opstellen. Zie de Q&A Wanneer moet de eigenrisicobeoordeling uitgevoerd worden?

Samenloop implementatieplan en ERB

Een ERB en implementatieplan bevatten beiden onder meer risicoanalyses en qua timing worden ze mogelijk tegelijkertijd door een pensioenfonds opgesteld. Wel hebben implementatieplan en ERB een ander doel en bevatten deels ook andere onderwerpen. Doel van een ERB is om toekomstgerichte en toekomstbestendige strategische besluitvorming te realiseren en bij te dragen aan doelmatig risicobeheer. In het implementatieplan zet een pensioenuitvoerder uiteen op welke wijze en in welk tijdspad de pensioenuitvoerder voorbereidingen treft voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling, de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling en of en hoe wordt ingevaren.

Het kan efficiënt en praktisch zijn dat een pensioenfonds de ERB gebruikt voor het opstellen van onderdelen van het implementatieplan. De ERB kan daarbij bijdragen aan de transitiebesluitvorming waarvoor een pensioenfonds ook een implementatieplan moet opstellen.

Toelichting

Een ERB wordt in aanmerking genomen bij strategische beslissingen van het pensioenfonds, zoals de transitiebesluitvorming in het kader van de Wet toekomst pensioenen.

Voor pensioenfondsen die besluiten om een nieuwe pensioenregeling te gaan uitvoeren en daarbij eventueel invaren houdt de transitie een significante wijziging in van het risicoprofiel van het pensioenfonds en van de door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen. Dat brengt met zich mee dat transitiebesluitvorming voor een pensioenfonds kan meebrengen dat, in afwijking van de periodieke cyclus van het pensioenfonds, tussentijds een ERB moet worden verricht.

In het proces van transitiebesluitvorming stelt een pensioenuitvoerder ook het implementatieplan op. Een pensioenfonds betrekt het implementatieplan ook bij de transitiebesluitvorming. Een implementatieplan is een vastlegging door de pensioenuitvoerder op welke wijze voorbereidingen zijn en nog worden getroffen voor de uitvoering van de gewijzigde pensioenovereenkomst en de transitie.

De ERB is een integrale analyse en beoordeling van:

  • de risico’s waaraan een pensioenfonds is of in de toekomst kan worden blootgesteld; en
  • de effectiviteit van het risicobeheer –inclusief de (feitelijke) beheersmaatregelen– en de doelmatigheid daarvan.

Pensioenfondsen kunnen de ERB analyses goed gebruiken voor het opstellen van onderdelen van een implementatieplan. In het implementatieplan moeten op grond van artikel 46, lid 3 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ook risicoanalyses worden opgenomen. Een pensioenfonds kan hiervoor mogelijk gebruik maken van een recente periodieke of tussentijdse ERB waarin de transitie al is betrokken. Een implementatieplan moet wel zelfstandig leesbaar blijven, maar kan als achtergrondinformatie op onderdelen wel naar de recente ERB verwijzen.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Wettelijk kader:

- 143 Pw en artikel 18b Besluit FTK
- 150i Pw en artikel 46 Besluit uitvoering Pw en Wvb

Ontdek gerelateerde artikelen