Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling van het gebruik van leverage bij verwerving van gekwalificeerde deelneming

Q&A

Vraag:

Betrekt De Nederlandsche Bank (DNB) bij het beoordelen van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) de leverage die wordt gebruikt bij het financieren van de verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar? En kan een dergelijke beoordeling ertoe leiden dat DNB specifieke eisen in de vvgb opneemt?

Gepubliceerd: 07 juli 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, DNB beoordeelt de leverage die wordt gebruikt bij het financieren van de verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar. Eventueel neemt DNB hierover specifieke eisen op in de vvgb.

Toelichting:

Voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar met zetel in Nederland is een vvgb van DNB vereist (art. 3:95 Wft). Bij het beoordelen van de voorgenomen verwerving of uitbreiding heeft DNB het wettelijke recht en de wettelijke plicht om de financiële soliditeit van de verwervende partij, met inbegrip van buiten de Europese Unie geregistreerde ondernemingen, grondig te onderzoeken, en om te beoordelen of de verzekeraar aan de prudentiële eisen kan voldoen en kan blijven voldoen.

Met betrekking tot vreemd vermogen dat wordt gebruikt om de verwerving of vergroting van de gekwalificeerde deelneming te financieren, beoordeelt DNB of een dergelijke schuldenlast een nadelige invloed heeft op de financiële soliditeit van de verwervende partij of op het vermogen van de verzekeraar om aan de prudentiële eisen te voldoen.

Bij deze beoordeling verwacht DNB dat de verwervende partij:

  • De leverage tot een redelijk niveau beperkt en zodanig inricht dat rente- en aflossingsverplichtingen geen onverantwoorde druk tot afdracht van kasstromen op de verzekeraar legt, ook niet in stresssituaties. Bij de beoordeling of van onverantwoorde druk tot afdracht van kasstromen sprake is, betrekt DNB mede dividend- en couponbetalingen1, (buitensporige) vooraf bepaalde kostenregelingen zoals beheersvergoedingen, en andere doorbelastingen van intercompanykosten.

  • De impact van de leverage op de verzekeraar uitgebreid simuleert. Indien financiële prognoses en simulaties risico's aan het licht brengen, dient de verwervende partij concrete plannen op te stellen om deze risico's effectief te beperken.

  • Voldoende informatie over de financiering verstrekt.

  • Deugdelijk bewijs levert waaruit blijkt dat de verwervende partij, zelfs met gebruikmaking van leverage, financieel gezond is en in staat is om de verzekeraar zo nodig van aanvullende financiering te voorzien.

  • Bevestigt dat de overname niet wordt terugbetaald uit voorgenomen kapitaaluitstromen uit de verzekeraar (bijvoorbeeld via de verkoop van activa), behoudens met uitdrukkelijke instemming van DNB.

De beoordeling door DNB kan ertoe leiden dat DNB specifieke eisen in de vvgb opneemt, waaronder, maar niet beperkt tot, een maximale leverage-eis. De hoogte hiervan hangt af van de bijzonderheden van de voorgenomen financieringsstructuur. Eventueel voert DNB een cross-sectorale benchmarkexercitie uit om tot een maximale leverage-eis te komen.

Relevante wet- en regelgeving

Deze Q&A heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

  • Artikel 3:95 van de Wft
  • Artikel 3:100 van de Wft
  • Artikel 3:104 van de Wft
  • Artikel 59 van de Richtlijn Solvabiliteit II (2009/138/EG)

DISCLAIMER
Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving . Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen