Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 1: Interne Modellen

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om een intern model te gebruiken voor de vaststelling van het solvabiliteitskapitaalvereiste (de SCR). Een intern model mag alleen gebruikt worden wanneer dit expliciet door de toezichthouder is goedgekeurd. Solvency II stelt eisen aan interne modellen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aansluiting van de modellen op het risicoprofiel, de onderbouwing van de uitgangspunten voor de modellen, de statistische kwaliteit van de modellen, de governance rond de modellen en het gebruik van de modellen. Bij de beoordeling van een intern model komen al deze aspecten aan bod. De beoordeling is daarom een complex, langdurig en intensief proces.

Pre-applicatie

Een pre-applicatie biedt zowel de toezichthouder als de verzekeraar de mogelijkheid om de formele aanvraag voor een intern model goed voor te bereiden. DNB verwacht daarom dat verzekeraars die voornemens zijn om een aanvraag voor een intern model in te dienen, eerst een pre-applicatie doen. Voltooien van een pre-applicatie is uiteraard geen garantie voor goedkeuring van het model.

Applicatie

In beginsel staat het elke verzekeraar vrij om een aanvraag in te dienen. (Succesvolle) deelname aan een pre-applicatie is geen formele eis, maar vergroot de kans op succes. Indien een verzekeraar een partieel intern model overweegt, is een oriënterend overleg met haar toezichthouder een zinvolle eerste stap.

Applicatiepakket

Het applicatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een cover letter met handtekeningen van de groep en alle entiteiten waarvoor het interne model gebruikt zal worden. Het verzoek moet worden gedaan namens de groep (in praktijk dient de houdstermaatschappij het verzoek in) en moet het worden ondertekend door (één van) de leden van het bestuur of de raad van commissarissen of de dagelijks beleidsbepalers van de groep die enige (dagelijkse) betrokkenheid heeft bij het intern model. Ook moet het verzoek worden ondertekend door (één van) de relevante leden van het bestuur, de raad van commissarissen of de dagelijks beleidsbepalers van de entiteiten die het interne model gaan gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde instructie.
  • Een cover document waarin een samenvatting staat van de belangrijkste informatie in het applicatiepakket.
  • Een verklaring van de interne auditfunctie van de verzekeraar waarin staat dat de aanvraag compleet is en voldoet aan de wettelijke vereisten.
  • Het ingevulde applicatietemplate van EIOPA (zie EIOPA Common Application Package for Internal Models (europa.eu) waarin een overzicht wordt gegeven van alle beschikbare documenten.
  • De daadwerkelijke documenten waarnaar het applicatietemplate verwijst.
  • Het ingevulde self assessment template (is onderdeel van het applicatietemplate van EIOPA).

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

Uw aanvraag kunt u indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Regelgeving

DNB zal het applicatiepakket toetsen aan de Solvency II regelgeving m.b.t. Interne Modellen en Eiopa guidelines over interne modellen. Een overzicht treft u hier aan. Zie ook Implementing Regulation (EU) 2015/460. Op een aantal onderwerpen heeft DNB de sector voorzien van nadere guidance.

Besluit

De aanvraag start met een beoordeling of het applicatiepakket volledig is. Dit neemt uiterlijk een maand in beslag. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. Het besluit over een intern model moet in beginsel binnen zes maanden worden genomen. Indien er sprake is van betrokkenheid van buitenlandse toezichthouders zal de beslissing in het College of Supervisors d.m.v. een 'joint decision' worden genomen.

Wanneer een van de College-leden bemiddeling van EIOPA aanvraagt, wordt de termijn om een besluit te nemen met een maand verlengd.

Major Model Change

Ingrijpende veranderingen in de interne modellen moeten vooraf worden voorgelegd aan DNB. Daarbij moet u informatie verschaffen over de reikwijdte van de major model change en een overzicht verstrekken van de entiteiten waar deze major model change gevolgen voor heeft. Het verzoek moet worden gedaan door de entiteit die het verzoek voor het gebruik van het intern model heeft gedaan. Het verzoek moet worden ondertekend door (één van) de leden van het bestuur of de raad van commissarissen of (één van) de dagelijks beleidsbepalers van deze entiteit die enige (dagelijkse) betrokkenheid heeft bij het intern model. Ook moet het verzoek worden ondertekend door (één van) de relevante leden van het bestuur of de raad van commissarissen of (één van) de dagelijks beleidsbepalers van de entiteiten waar deze major model change gevolgen voor heeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde instructie.

Uw aanvraag voor een ‘major model change’ kunt u ook indienen via het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars” in Mijn DNB Toezichtdiensten.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen