Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 1: Onderneming specifieke Parameters

Q&A

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een verzekeraar onderneming specifieke parameters gebruiken voor het vaststellen van het solvabiliteitkapitaalvereiste voor verzekeringstechnische risico’s en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Antwoord:

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om onderneming specifieke parameters te gebruiken voor de vaststelling van het solvabiliteitskapitaalvereiste (de SCR). Indien de standaardformule de onderliggende risico’s niet op passende wijze weergeeft, kunnen verzekeraars bij het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor levens-, schade- en ziektekostenverzekeringstechnische risico’s een deelverzameling van de parameters (standaardparameters) in de standaardformule vervangen door parameters die eigen zijn aan die verzekeraars. De deelverzameling bestaat uit de volgende parameters:

 • Standaardafwijking voor premierisico schade;
 • Standaardafwijking voor bruto premierisico schade;
 • Aanpassingsfactor voor niet-proportionele herverzekering schade;
 • Standaardafwijking voor reserverisico schade;
 • Standaardafwijking voor premierisico NSLT ziekte;
 • Standaardafwijking voor bruto premierisico NSLT ziekte;
 • Aanpassingsfactor voor niet-proportionele herverzekering NSLT ziekte;
 • Standaardafwijking voor reserverisico NSLT ziekte;
 • Stijgingspercentage voor lijfrente-uitkeringen leven;
 • Stijgingspercentage voor lijfrente-uitkeringen ziekte.

Bovengenoemde parameters worden gekalibreerd op basis van de interne gegevens van de betrokken verzekeraar of van gegevens die rechtstreeks relevantie hebben voor de verrichtingen van de desbetreffende verzekeraar die gebruikmaakt van standaardmethoden.

Een verzekeraar mag alleen onderneming specifieke parameters, ook wel USP’s (undertaking-specific parameters) genoemd, gebruiken wanneer dit expliciet door de toezichthouder is goedgekeurd. Bij de verlening van goedkeuring controleert DNB de volledigheid, juistheid en adequaatheid van de gebruikte gegevens. Voor de berekening van de USP’s kunnen verzekeraars een methode selecteren uit een aantal in Bijlage XVII van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 voorgeschreven gestandaardiseerde methoden.

Aanvrager

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag voor het gebruik van onderneming specifieke parameters (USP’s) in te dienen. Een aanvraag kan betrekking hebben op een solo-verzekeraar en/of een verzekeringsgroep.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtdiensten

Uw aanvraag kunt u indienen via Mijn DNB Toezichtdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen. Bij de aanvraag voor gebruik van USP’s vragen wij u de volgende bijlage in te vullen en toe te voegen in Bijlage USP. Daarnaast verzoeken wij u om de volgende documenten als bijlage bij de aanvraag in Mijn DNB Toezichtdiensten toe te voegen:

 • Een begeleidende brief met handtekeningen van de groep en alle entiteiten waarvoor de USP’s gebruikt zullen worden.
 • Een begeleidend document waarin een samenvatting staat van de belangrijkste informatie in het aanvraagpakket.
 • De documenten waarnaar de bijlage aanvraagformulier USP’s verwijst.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordeling start met een beoordeling of de aanvraag volledig is. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan.

Regelgeving

DNB zal het aanvraagpakket toetsen aan de Solvency II regelgeving m.b.t. onderneming specifieke parameters. Het gaat dan om de Richtlijn Solvency II, de Uitvoeringsverordening Solvency II en de Richtsnoeren inzake onderneming specifieke parameters. 

Besluit

Het besluit over het gebruik van USP’s moet door de nationale toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College of Supervisors indien het om een internationale verzekeringsgroep gaat. Hiervoor staat een termijn van 6 maanden na ontvangst van een volledige aanvraag.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen