Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onbenutte schaal- en efficiëntievoordelen bij kleine pensioenfondsen

Nieuws

Gepubliceerd: 16 maart 2017

Een man loopt langs de entree binnen van het Toorop-gebouw

Kleine Nederlandse pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van DNB dat de administratiekosten per deelnemer van de kleinste pensioenfondsen ruim tien keer groter zijn dan die van de grootste fondsen. Voorts blijkt dat de administratiekosten van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen gemiddeld 38% lager zijn dan die van ondernemingspensioenfondsen, terwijl die van beroepspensioenfondsen 53% hoger zijn dan van ondernemingspensioenfondsen, steeds na correctie voor het aantal deelnemers.

Stijging uitvoeringskosten

Gedurende de periode 1992 – 2013 is het gemiddelde aantal deelnemers per pensioenfonds meer dan verviervoudigd als gevolg van consolidatie in de pensioensector en groei van het aantal werknemers. Ondanks technische vooruitgang is er een kleine stijging van de (voor inflatie gecorrigeerde) uitvoeringskosten per deelnemer. Deze stijging wordt toegeschreven aan onder meer hogere eisen van verslaggeving en toezicht, en meer complexe beleggingsstrategieën en -producten.

Verschillen tussen pensioenfondsen van uiteenlopende omvang

Tegen die achtergrond zijn er grote verschillen in de uitvoeringskosten van de verschillende pensioenfondsen in Nederland, verschillen die voornamelijk samenhangen met hun omvang. Fig. 1 toont voor het jaar 2012 de administratieve kosten per deelnemer voor pensioenfondsen met een verschillende omvang. De administratiekosten, die in de kleinste grootteklasse gemiddeld 575 euro per deelnemer per jaar bedragen, nemen af naar 50 euro voor de grootste pensioenfondsen, ruim 10 keer lager. Maar ook binnen de grootteklassen zien we verschillen in kosten. Een oorzaak is dat pensioenregelingen variëren in complexiteit en serviceniveau en daarmee ook in uitvoeringskosten. Een andere oorzaak is dat niet alle pensioenfondsen of hun uitvoerders organisatorisch even efficiënt zijn.

Figuur 1 - Administratieve kosten per deelnemer bij fondsen van uiteenlopende omvang

Figuur 1  Administratieve kosten per deelnemer bij fondsen van uiteenlopende omvang

Toelichting grafiek: De omvang van elk pensioenfonds is bepaald door het aantal deelnemers. De pensioenfondsen zijn op grond daarvan ingedeeld in tien even grote klassen die oplopen met het aantal deelnemers. Het 10% percentiel geeft de grens aan van de 10% hoogste kosten. Dit houdt in dat 10% van de fondsen in die grootteklasse hogere kosten heeft. Het 90% percentiel geeft de grens aan van de fondsen met de 10% laagste kosten in de betreffende grootteklasse.  

Efficiëntie in administratiekosten

Voor het schatten van schaalvoordelen en efficiëntie in de administratiekosten is een model gebruikt. De schattingen tonen dat de onbenutte schaaleffecten van een pensioenfonds met rond de 2.500 deelnemers 13% bedragen. Dat impliceert dat 1% groei voor deze fondsen samen gaat met een kostenstijging van maar 0,87%. De schaalvoordelen zijn fors groter voor de echt kleine pensioenfondsen van 250 deelnemers en minder. Voor grotere pensioenfondsen nemen schaalvoordelen verder af en voor de allergrootste zijn er nog steeds schaalvoordelen maar deze worden steeds kleiner en minder zeker. Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn over het algemeen efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen: ze hebben gemiddeld 38% lagere kosten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijfstakpensioenfondsen veelal een meer gestandaardiseerde pensioenregeling uitvoeren. Beroepspensioenfondsen zijn minder efficiënt en hebben 53% hogere kosten dan ondernemingspensioenfondsen. Pensioenfondsen met een vaste premieregeling (defined contribution) hebben 12% lagere kosten dan fondsen die een uitkeringsovereenkomst (defined benefit) uitvoeren.

3,7MB PDF
Download

Ontdek gerelateerde artikelen