Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Update Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Nieuws

Gepubliceerd: 06 mei 2021

Zonnepanelen op water

Klimaatverandering en de energietransitie zijn grote uitdagingen voor de economie en de financiële sector. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet om de klimaatrisico’s en -kansen van onze eigen beleggingsportefeuilles in kaart te brengen en onze beleggingen te verduurzamen. De voornaamste ontwikkelingen op een rij.

Klimaat en transparantie

Als onderdeel van de verduurzaming van onze eigen beleggingsportefeuilles besteden we aandacht aan het thema klimaat. Bij duurzaam beleggen is het van belang open te zijn over waar je tegen aanloopt en hoe je daar mee omgaat. Daarom hebben we bij ons jaarverslag dit jaar een speciale klimaatbijlage gepubliceerd. Met deze klimaatrapportage willen we onze ervaringen delen met andere centrale banken en financiële instellingen. De CO2-voetafdruk van onze eigen beleggingen is onderdeel van deze rapportage, die bovendien geheel in lijn is met de aanbevelingen van de Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). In deze rapportage leggen we ook uit hoe we omgaan met klimaatrisico’s en -kansen binnen onze kerntaken, met name ten aanzien van monetaire operaties, toezicht op de financiële sector, economische advies en de ontwikkeling van statistieken.

Opbouw groene obligatieportefeuille

Daarnaast zijn we voor onze eigen beleggingen gestart met het opbouwen van een groene obligatieportefeuille om de ontwikkeling van deze markt te ondersteunen. Het doel is om dit jaar tenminste EUR 400 miljoen te beleggen in deze obligaties. Eind vorig jaar bedroeg de omvang circa EUR 320 miljoen.

Verduurzaming extern beheer

We verduurzamen onze beleggingen op basis van uitgangspunten die we in 2019 hebben geformuleerd en gepubliceerd in ons Charter Verantwoord Beleggen. Sindsdien hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we in 2019 twee nieuwe externe managers aangesteld voor het beheer van een deel van onze bedrijfsobligatieportefeuille. In 2020 hebben we ook een nieuwe manager aangesteld voor het beheer van een deel van onze aandelenportefeuille. Deze nieuwe managers voldoen aan onze uitgangspunten. Dit betekent dat ze ecologische, sociale en governance (ESG) criteria integreren in de beleggingsbeslissing, niet beleggen in producenten van controversiële wapens, en bedrijven screenen die de UN Global Compact principes schenden – en op basis hiervan de dialoog aangaan of uitsluiten. In ons jaarverslag lichten we uitgebreider toe (in hoofdstuk 4) welke stappen we in 2020 hebben gezet om onze beleggingen in lijn te brengen met het Charter. We zijn er bijna. Momenteel passen we onze operationele inrichting en systemen nog aan zodat meer maatwerk mogelijk is, en we de doelen uit ons Charter volledig kunnen verwezenlijken.

Klimaatstresstest op onze balans

Verder hebben we dit jaar een klimaatstresstest uitgevoerd op onze eigen balans. Hieruit blijkt dat onze balans gevoelig is voor transitierisico’s. Transitierisico’s zijn het gevolg van de overgang naar een CO­2-neutrale economie. Door klimaatbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van consumenten kunnen leningen aan en beleggingen in sectoren en bedrijven die veel CO­2 of andere broeikasgassen uitstoten veel sneller dan verwacht minder waard worden. In het zwaarste stressscenario worden zowel onze bedrijfsobligatie- als de aandelenportefeuilles relatief hard geraakt. In de klimaatbijlage van ons jaarverslag is meer te lezen over de klimaatstresstest.

Infographic over waar we staan wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen

Prioriteiten 2021 en 2022

We blijven prioriteit geven aan het thema klimaat. Momenteel onderzoeken we hoe we onze aandelenportefeuille in lijn kunnen brengen met de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hiervoor kijken we onder andere of we meetbare CO2-reductiedoelstellingen kunnen formuleren. Ook gaan we onderzoek doen naar fysieke klimaatrisico’s in onze beleggingsportefeuilles. Denk hierbij aan de impact van bijvoorbeeld toenemende droogte en extreme weersomstandigheden op bedrijven waarin we beleggen.

De looptijd van het Charter Verantwoord Beleggen verlengen we met een jaar. Begin 2022 publiceren we weer een update van onze aanpak. Dan zullen we onder meer aangeven hoe we verder invulling geven aan het klimaatakkoord van Parijs.

Podcast

Wil je meer weten over de ontwikkeling van duurzaam beleggen bij DNB? Luister dan naar de podcast Duurzaam beleggen van DNBTalks waarin journalist Krista Arriëns hierover in gesprek gaat met onze experts Lisanne Cock en Rianne Luijendijk.

Ontdek gerelateerde artikelen