Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s

Persbericht

Gepubliceerd: 16 november 2022

Het centrum van Valkenburg, een aantal maanden na de watersnood. De overstromingen in Limburg van de zomer in 2021 richtten veel schade aan

Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn nu zeer beperkt verzekerd tegen nieuwe en veranderende risico’s, zoals die van overstromingen en cyberaanvallen. Hierop inspelen biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen en hun toekomstbestendigheid te versterken. Dit vergt een brede aanpak, waarin zowel verzekeraars als overheid een rol hebben om het risicobewustzijn te vergroten en samen te verkennen hoe nieuwe verzekeringsmarkten tot stand kunnen komen voor dergelijke tot dusverre moeilijk te verzekeren risico’s.

Dat zei onze divisiedirecteur toezicht Maarten Gelderman vanochtend op een persbijeenkomst bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de rol van de verzekeringssector in de Nederlandse economie, ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’. Op de bijeenkomst presenteerde directielid toezicht Steven Maijoor daarnaast de jaarlijkse publicatie ‘Toezicht in beeld’. Daarin geven wij aan wat er in het afgelopen jaar is bereikt en wat in het komende jaar de speerpunten zijn van ons toezicht.

Goede verzekeringsproducten

Verzekeraars en overheid kunnen samen optrekken door informatie te verschaffen over de risico’s van overstromingen en cyberincidenten, zodat huishoudens en bedrijven een betere afweging kunnen maken over de wenselijkheid van een aanvullende verzekering. Daarbij dient de overheid meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden waartegen zij overgaat tot eventuele compensatie, zodat verzekeraars beter kunnen voorspellen wat de risico’s zijn en goede verzekeringsproducten in de markt kunnen zetten.

Verdere consolidatie

Een dergelijke benadering kan ook bijdragen aan een gezonde Nederlandse verzekeringssector. De sector is de afgelopen jaren verder geconsolideerd, met afgenomen premie-inkomsten in levensverzekeringen en een bescheiden groei op de schademarkt. En terwijl een gestegen rente in principe positief is voor verzekeraars, kan de recentelijk toegenomen inflatie leiden tot hogere kosten en schadeclaims.

Behoud van onderlinge solidariteit

Daarbij is er sprake van stevige concurrentie, mede ook doordat buitenlandse verzekeraars en tech-bedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Dat draagt bij aan innovatie en een veelzijdiger aanbod, maar tegelijkertijd blijft er behoefte aan verzekeraars met goede kennis van lokale omstandigheden die goed weten in te spelen op specifiek Nederlandse risico's.

De toenemende concurrentie op een verzadigde markt kan er bovendien toe leiden dat verzekeraars in hogere mate big data en geavanceerde beprijzingstechnieken inzetten om vooral winstgevende klanten aan zich te binden. Dit pakt niet alleen nadelig uit voor andere verzekeraars, maar kan ook de onderlinge solidariteit onder druk zetten en ertoe leiden dat groepen in de samenleving zich niet langer kunnen verzekeren. Indien nodig is de wetgever aan zet om het gebruik van data en technieken verder wettelijk in te kaderen. Het is zaak dat op Europees niveau te doen, zodat sprake is van een gelijk speelveld tussen verzekeraars.

Toezicht in beeld

Het afgelopen jaar heeft geïllustreerd hoe belangrijk het is dat een toezichthouder wendbaar is en inspeelt op de actualiteit. Naast de grote humanitaire gevolgen is ook de economische impact van de oorlog in Oekraïne voelbaar. Hoge inflatie, stijgende rentes en geopolitieke onzekerheid drukken hun stempel op de economische vooruitzichten. Terwijl Nederlandse financiële instellingen er anno 2022 gemiddeld genomen goed voor staan, brengt de sterk veranderende economische omgeving ook risico’s met zich mee. Voor ons is het belangrijk om hier adequaat op te reageren en zo de soliditeit en betrouwbaarheid van het financiële landschap te waarborgen.

Tegelijkertijd houden we oog voor structurele uitdagingen. In aanvulling op ons reguliere toezicht zetten we daarom verdere stappen op de speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2024 - technologische vernieuwing, duurzaamheid en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Zo blijven we instellingen bevragen op de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, zien we erop toe dat zij hun cyberweerbaarheid op orde hebben, en zetten we in op een gerichte aanpak van financieel-economische criminaliteit. Het komende jaar blijven we met de instellingen in gesprek over ons toezicht en toezichtverwachtingen.

Einde Persbericht
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. +31 6 524 96 961).

Meer informatie

Toezicht in beeld

553KB PDF
Download Toezicht in beeld

DNB Verzekeraars in een veranderende wereld

354KB PDF
Download DNB Verzekeraars in een veranderende wereld

Ontdek gerelateerde artikelen