Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft

Nieuwsbericht toezicht

De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.

Gepubliceerd: 08 mei 2024

DNB Toorop aan het water

Ten opzichte van de oude DNB Leidraad Wwft en Sw (versie 2020) wordt er in de nieuwe beleidsuiting ‘de Q&As en Good Practices Wwft’ door middel van Q&As en Good Practices meer aandacht besteed aan de manieren waarop instellingen invulling kunnen geven aan de risicogebaseerde benadering. Dit is onder meer terug te zien in de Q&As over de omgang met hoogrisicolanden en PEPs en bij de good practices over identificatie en verificatie van (pseudo-)UBOs bij laag en hoog risico. Daarnaast is er aandacht voor het fenomeen van de-risking.   

De Q&As en Good Practices Wwft beogen bij te dragen aan het schoon houden van de financiële sector dankzij een effectievere en efficiëntere aanpak van financieel-economische criminaliteit. Bovendien ondersteunt deze uiting het voorkomen dat te strenge controles leiden tot het onnodig hinderen of weigeren van klanten. 

De uiting geeft een praktische uitleg en voorbeelden over de toepassing van de verplichtingen die op poortwachters rusten. Bijvoorbeeld over wat te doen bij klanten waar het risico juist laag is. Het uitgangspunt is hierbij dat instellingen minder doen waar dat kan en meer waar dat nodig is. Dit moet instellingen ruimte geven om de focus te leggen op die klanten waar de risico's het hoogst zijn. Hierbij wordt ook stilgestaan bij andere onderwerpen, zoals het toepassen van innovatieve technieken.  

Openbare consultatie 

Met dit nieuwe document geeft DNB een vervolg aan het rapport ‘Van herstel naar balans’ uit 2022, waarin DNB opriep om het voorkomen van financieel economische criminaliteit op een nog sterker risicogebaseerde manier aan te pakken en daarmee de huidige praktijk doelgerichter te maken binnen het wetgevende kader van de Wwft. De nieuwe publicatie volgt op een openbare consultatie eind vorig jaar die veel reacties opleverde van financiële instellingen en andere belanghebbenden.  

Rondetafelbijeenkomsten 

Na de publicatie van ‘Van herstel naar balans’ hebben financiële instellingen en DNB in verschillende rondetafelbijeenkomsten gesproken over de invulling van een meer risicogebaseerde aanpak. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft mede op basis van deze gesprekken eigen standaarden gepubliceerd waarin voorbeelden staan van hoe banken specifieke Wwft-bepalingen kunnen invullen. Daarnaast zijn er sectorstandaarden ontwikkeld die gericht zijn op specifieke klantgroepen. De gesprekken in de rondetafelbijeenkomsten hebben ook bijgedragen aan het concretiseren van de meer risicogebaseerde benadering, waar in de Q&As en Good Practices Wwft invulling aan wordt gegeven.  

Uit de rondetafelgesprekken met banken kwam verder naar voren dat de oude DNB Leidraad Wwft en Sw in de praktijk als normenkader werd beschouwd waarbij er weinig tot geen ruimte zou zijn voor eigen invulling of interpretatie. Om dit onjuiste beeld weg te nemen wordt bij deze herziening een minder voorschrijvende aanpak nagestreefd.  

De oude leidraad is omgezet in een nieuwe beleidsuiting, bestaande uit een beschrijving van het juridisch kader, een overzicht van relevante nationale en internationale beleidsuitingen, aangevuld met een ratio en voorbeelden in de vorm van Q&As en Good Practices.  

Zie voor een nadere uitleg over de verschillende typen beleidsuitingen van DNB de Leeswijzer op Open Boek Toezicht.