Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overige verwerkingen

DNB kent nog een aantal andere verwerkingen van persoonsgegevens.

Beleidsvoorbereiding en onderzoek

Eén van de taken van DNB is het vervaardigen en beschikbaar stellen van statistieken over het financieel systeem. Met de statistiek taak draagt DNB eraan bij dat beleidsmakers, toezichthouders en andere belanghebbenden beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen. De statistiek taak draagt zo ook bij aan de ambitie van DNB om in de uitvoering van haar werkzaamheden maximaal waarde te halen uit data. 

DNB heeft ook een beleidsvoorbereidende taak voor de monetaire en economische vraagstukken. Daartoe doet zij onderzoek, gericht op de ondersteuning van beleidsactiviteiten, en stelt zij economische modellen en prognoses op. Waar onderzoeken gebruik maken van enquêtes worden gegevens geanonimiseerd zodra dit mogelijk is.

Onderdeel van de taken van DNB is daarnaast het maken van beleid en het adviseren over en (mede) voorbereiden van beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van DNB als Centrale Bank en het toezicht door DNB op financiële instellingen. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om niet alleen te kijken naar (economische) theorie en onderzoek maar hierbij ook bewust te zijn van de sentimenten in de samenleving over het betreffende onderwerp. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van onderzoek op social media naar verschillende onderwerpen. Daarbij maakt DNB gebruik van diensten van derde partijen.

Categorieën persoonsgegevens

 • Gepseudonimiseerde persoonsgegevens
 • Algemene persoonsgegevens, waaronder accountnaam, en openbaar toegankelijke bronnen, waaronder berichten op sociale media.

Grondslag

DNB verwerkt deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw gegevens en derden
Granulaire data leveren de komende jaren steeds diepere inzichten. De geaggregeerde statistieken en analyses gebaseerd op deze data worden beschikbaar gesteld via een website die de gegevens toegankelijker presenteert. Sommige rapportages (zoals Securities Financing Transactions Data Store) of data-diensten worden geleverd in samenwerking met collega toezichthouders of overheid instellingen.

DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel maakt DNB bij de verwerking gebruik van diensten van derde partijen die uw gegevens ten behoeve van DNB en onder de verantwoordelijkheid van DNB kunnen verwerken.

Publieke consultaties beleidsuitingen DNB

DNB maakt beleid inzake haar wettelijke taken als toezichthouder op financiële instellingen en als macro-prudentiele-, resolutie- en depositogarantiestelselautoriteit. Om transparantie, draagvlak en de kwaliteit van dit beleid te vergroten, stellen we belanghebbenden door publieke consultaties in staat hieraan een bijdrage te leveren. DNB publiceert in beginsel de inhoud van de ontvangen consultatiereacties op haar website.

Als u in uw email contactgegevens vermeldt, zal DNB enkel contact met u opnemen als wij vragen hebben over uw reactie.

Categorieën persoonsgegevens

 • E-mailadres
 • Functie
 • Naam
 • Inhoud ingediende consultatiereactie

Grondslag

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de taakuitvoering door DNB (artikel 6 lid 1 onder e AVG). Uw naam en functie worden alleen door DNB gepubliceerd als u daar toestemming voor hebt gegeven (artikel 6 lid 1 onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken door een mail te sturen aan consultatie@dnb.nl.   

Uw persoonsgegevens en derden

Met publicatie op de website zijn uw gegevens raadpleegbaar voor derden. Het kan voorkomen dat DNB uw persoonsgegevens deelt met andere instanties als dat van belang is voor de totstandkoming van het betreffende beleid.

Besprekingen met vertegenwoordigers vanuit de financiële dienstensector

DNB moet onafhankelijk opereren. Onafhankelijk optreden van DNB-medewerkers is dan ook van groot belang voor de reputatie van DNB en haar effectief en geloofwaardig opereren. Het is hierbij essentieel dat DNB-medewerkers hun functie-uitoefening baseren op objectiviteit en professionaliteit. Om zicht te kunnen hebben op mogelijke onwenselijk beïnvloeding van DNB en haar medewerkers houdt DNB een basisadministratie bij van besprekingen van DNB-medewerkers met vertegenwoordigers vanuit de financiële dienstensector buiten de reguliere werkzaamheden van DNB-medewerkers die plaatsvinden op initiatief van vertegenwoordigers vanuit de financiële dienstensector.

Categorieën persoonsgegevens

 • Naam aanwezige DNB-medewerkers en vertegenwoordigers vanuit de financiële dienstensector
 • Functie/rol daarbij van de vertegenwoordigers vanuit de financiële sector
 • Naam organisatie van de vertegenwoordigers van de financiële sector.
 • Datum van de bespreking
 • Agendapunten in hoofdlijnen

Grondslag

Grondslag voor deze verwerking is een wettelijke plicht van DNB (art. 6 lid 1 onder c AVG). DNB is op grond van Europese regelgeving verplicht de Ethical Guidelines van de ECB te volgen. De Ethical Guidelines van de ECB strekken ertoe dat DNB een Regeling onafhankelijkheid vaststelt en een basisregistratie bijhoudt met deze gegevens. De Regeling onafhankelijkheid is gepubliceerd op deze website.