Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars (toezicht)

DNB houdt toezicht op de Nederlandse verzekeringssector. De data in dit dashboard komt voort uit dit toezicht en toont een aantal belangrijke financiële indicatoren van de Nederlandse verzekeringssector, namelijk de balans, solvabiliteit en geboekte premies.

Per indicator staat hieronder steeds eerst een korte toelichting, met daaronder de data. De ontwikkeling van het aantal verzekeraars is te zien op onze pagina over Onder Toezicht Staande Instellingen.

De verzekeringssector

In Nederland kennen we drie typen verzekeraars, dit zijn:

  • levensverzekeraars
  • schade- en zorgverzekeraars
  • herverzekeraars.

Ons toezicht op de Nederlandse verzekeringssector houdt in dat DNB verzekeringsmaatschappijen controleert om te zorgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving, financieel gezond blijven, risico’s goed beheersen en voldoen aan integriteitseisen. Voor het grootste deel van de sector gebeurt dit op basis van Solvency II, een risico-gebaseerde Europese verzekeringsregelgeving.

Balans

Op de balans van een bedrijf staan aan de ene kant de bezittingen en aan de andere kant de schulden die dat bedrijf heeft. Zo ook bij verzekeraars. Links op de balans staan de bezittingen - de 'activa'- en rechts de schulden - de 'passiva'. Door de schulden rechts af te trekken van de bezittingen links, krijg je het zogenaamde eigen vermogen.

Activa

Bij verzekeraars bestaan de activa voornamelijk uit beleggingen. In de grafiek hieronder is de misschien verrassende tweedeling ‘beleggingen’ en ‘overige beleggingen’ te zien. Daar hebben we voor gekozen, om de verschillen te kunnen laten zien tussen de meer gebruikelijke beleggingen zoals de aandelen, obligaties en index gekoppelde fondsen en de bijzondere beleggingen zoals vastgoed en hypotheken. De categorie ‘overige activa’ bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen geld (vorderingen) en direct beschikbaar geld (kasmiddelen).

Passiva

Het grootste onderdeel van de passiva op de balans zijn de technische voorzieningen. Een technische voorziening is het gereserveerde bedrag voor toekomstige verplichtingen, zoals verzekeringsclaims, pensioenuitkeringen en kosten. Een goed beheerde technische voorziening is cruciaal voor het afdekken van verzekeringsrisico’s. De technische voorzieningen die worden getoond zijn uitgesplitst naar categorie verzekeringen waarvoor deze zijn aangehouden. De categorie ‘overige passiva’ bestaat voornamelijk uit schulden en derivaten. Derivaten zijn financiële producten die worden gebruikt om risico’s af te dekken.

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf in staat is om zijn schulden af te lossen met zijn bezittingen (activa). Een hogere solvabiliteit betekent dus een gezondere financiële positie, omdat de verzekeraar in dat geval meer bezittingen heeft ten opzichte van de risico’s waaraan hij is blootgesteld.

Een belangrijke maatstaf voor de solvabiliteit van verzekeraars is de Solvency II-ratio. Deze ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vereist eigen vermogen. Een ratio van 100% betekent dus dat de verzekeraar voldoende kapitaal heeft om aan de regelgevende eisen te voldoen, dit is dan ook het minimum vereiste volgens de Solvency II regelgeving.

Premies

De premie-inkomsten van verzekeraars bestaan uit alle premies die ze van hun klanten (ook wel polishouders genoemd) ontvangen. Dit geld gebruiken ze om schade te vergoeden als er iets misgaat (bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk) of om uitkeringen te doen (bijvoorbeeld bij een levensverzekering). Samen met de beleggingsopbrengsten vormen premies de belangrijkste bron van inkomsten voor een verzekeraar. Wanneer een verzekeraar veel inkomsten genereert, kan dit bijdragen aan hun eigen vermogen.

De premies worden vaak opgesplitst in verschillende categorieën, zoals autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, enzovoort. Dit noemen we “Line of Business”. Extra uitleg over de verschillende Lines of Business staat in de toelichting op de datatabel. De grafieken hieronder geven aan hoeveel premies er in elke categorie zijn geboekt.

Wat zijn geboekte bruto premies?

De geboekte bruto premie is het bedrag dat een verzekeraar in een bepaalde periode ontvangt voor de verzekeringen die gedurende die periode zijn afgesloten. Het omvat alle premiebetalingen (eenmalig en periodiek) en is een belangrijke inkomstenbron voor verzekeraars.

De premies van directe verzekeringen zijn de bedragen die verzekeraars aan hun klanten (particulieren of bedrijven) vragen. Herverzekeraars zijn hier niet bij betrokken.

Ontdek gerelateerde artikelen

Verzekeraars (toezicht)