Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD – Aanvraag K-CMG methode

Q&A

Vraag:

Hoe kan een beleggingsonderneming toestemming vragen om gebruik te maken van de K-factor Clearing Margin Given (K-CMG) voor de berekening van de kapitaaleis voor Risk to Market?

Gepubliceerd: 08 januari 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

DNB kan een beleggingsonderneming toestaan om gebruik te maken van K-CMG voor de berekening van de kapitaaleis voor Risk to Market, voor alle onder clearing vallende posities, of op portefeuillebasis indien de volledige portefeuille onder clearing of margestorting valt. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden staan in artikel 23, lid 1, IFR en zijn verder uitgewerkt in een technische standaard van EBA.

Om ervoor te zorgen dat DNB kan beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan, dient een beleggingsonderneming die gebruik wenst te maken van K-CMG, bij haar verzoek om toestemming aan DNB de volgende informatie aan te leveren:

 1. Een actueel organogram van de groep waar de beleggingsonderneming deel van uitmaakt, inclusief moederonderneming(en).

 2. Een bevestiging van de beleggingsonderneming dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: (i) De clearing en afwikkeling van alle transacties (onder clearing vallende posities, of op portefeuillebasis indien de volledige portefeuille onder clearing of margestorting valt) vallen onder de verantwoordelijkheid van een clearinglid van een Gekwalificeerde Centrale Tegenpartij (GCTP); en (ii) Het desbetreffende clearinglid is een bank of klasse 1 beleggingsonderneming in de zin van IFR/IFD.

 3. Een toelichting waaruit blijkt dat de keuze voor K-CMG verantwoord is, bijvoorbeeld omdat de voornaamste handelsactiviteiten van de beleggingsonderneming onderworpen zijn aan clearing en margestorting onder de verantwoordelijkheid van een clearlinglid.

 4. Een toelichting waaruit blijkt dat de margevereisten van het clearinglid/de clearingleden waarvan de beleggingsonderneming gebruik maakt toereikend zijn om verliezen te dekken die kunnen voortvloeien uit ten minste 99% van de blootstellingen over een passende tijdshorizon, met een aanhoudingsperiode van ten minste twee werkdagen. Uit deze toelichting blijkt eveneens dat de gebruikte margemodellen zijn ontworpen om tot een niveau van voorzichtigheid te komen conform het niveau in artikel 41 van Verordening (EU) nr. 648/2012 (EMIR);

 5. Beleid van de beleggingsonderneming waaruit blijkt dat K-CMG een gepaste methodologie is die de aard van de handelsbewegingen van de beleggingsonderneming weerspiegelt, inclusief de handelsposities, de verwachte holdingperiodes, de handelsstrategieën, en de tijd die nodig is om de risico’s die gepaard gaan met de handelsposities af te bouwen.

 6. Beleid van de beleggingsonderneming waaruit blijkt dat zij regelmatig haar eigen risico-inschatting vergelijkt met de vereiste marges zoals bepaald door het clearinglid, om te bepalen of laatstgenoemde nog een goede indicator is voor het marktrisico dat de beleggingsonderneming loopt.

 7. Een vergelijking waarin de kapitaaleisen berekend op basis van de K-NPR en de K-CMG methode worden vergeleken en het verschil wordt verantwoord. Bij deze vergelijking dient een toelichting te worden verstrekt waaruit blijkt dat de volgende vier factoren zijn overwogen: (i) De handelsstrategieën in kwestie; (ii) Het risicomanagementsysteem van de beleggingsonderneming; (iii) Het niveau van de kapitaaleis van de beleggingsonderneming; en (iv) Het resultaat van de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) (als dit beschikbaar is).

 8. Een overzicht van alle trading desks, waarbij wordt aangetoond dat de twee methoden (K-NPR en K-CMG) consequent worden toegepast in gelijke gevallen, gelet op de aard van de handelsboekposities en bedrijfsstrategie.

DNB zal aan de hand van de aangeleverde informatie toetsen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 23 IFR. Indien hieraan is voldaan, zal DNB toestemming verlenen om gebruik te maken van K-CMG voor de berekening van de kapitaaleis voor Risk to Market.

Doorlopende verplichtingen nadat toestemming is verleend

Gelet op artikel 3, lid 2 van EBA’s technische standaard, dient een beleggingsonderneming DNB te informeren:

 1. Indien zij van methode wisselt om het marktrisico te berekenen van een trading desk. Dit is maximaal één keer per twee jaar toegestaan óf wanneer er een grote verandering is in de strategie of trading desk. Indien de wisseling niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden voor gebruikmaking van K-CMG;

 2. Indien de kapitaaleisen voor een trading desk bij gebruik van de K-CMG methode 20% of meer veranderen naar aanleiding van een verandering van de strategie;
 3. Indien het margemodel van het clearinglid verandert en de margevereisten met 10% of meer veranderen voor hetzelfde portfolio of de onderliggende posities van een trading desk als gevolg daarvan.

In het geval van punt (ii) en (iii) moet de beleggingsonderneming opnieuw een vergelijking maken zoals hierboven gespecificeerd onder punt 7.

Ontdek gerelateerde artikelen