Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningplicht voor clearinginstellingen

Factsheet

Artikel 2:4, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat het een ieder met zetel in Nederland verboden is zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank (DNB) verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van clearinginstelling. Artikel 2:6, eerste lid van de Wft bepaalt dat het verboden is voor een in Nederland gelegen bijkantoor van een clearinginstelling met zetel buiten Nederland zonder een door DNB verleende vergunning haar bedrijf uit te oefenen.

Gepubliceerd: 01 januari 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Reikwijdte

De Wft definitie van clearinginstelling luidt als volgt: degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van overeenkomsten betreffende financiële instrumenten met een centrale tegenpartij die optreedt als exclusieve wederpartij bij deze overeenkomsten, waarvan de bedingen die de kern van de prestaties aangeven overeenkomen met de bedingen die deel uitmaken van overeenkomsten, gesloten door derden of door hemzelf in zijn hoedanigheid van partij, op een markt in financiële instrumenten en die in de laatstbedoelde overeenkomsten de kern van de prestaties aangeven.

Vergunningplicht - uitzonderingen

De vergunningplicht in artikel 2:4, eerste lid van de Wft geldt niet voor een clearinginstelling die:

 • haar zetel heeft in Nederland en beschikt over een bankvergunning; of
 • haar zetel heeft in een andere lidstaat en beschikt over een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende bankvergunning en die via een bijkantoor in Nederland het bedrijf van clearinginstelling wil uitoefenen; of
 • haar zetel heeft in een door de Minister van Financiën aangewezen staat en die via een bijkantoor in Nederland het bedrijf van clearinginstelling wil uitoefenen.

Notificatieplicht

Clearinginstellingen met een zetel buiten Nederland die door middel van het verrichten van diensten naar Nederland het bedrijf van clearinginstelling willen uitoefenen mogen dat niet doen, tenzij zij DNB in kennis stellen van hun voornemen in Nederland actief te worden. Het verrichten van diensten is indien dit gebeurt op een in Nederland erkende markt in financiële instrumenten.

Aangewezen staat

In het Besluit aangewezen staten Wft zijn door de Minister van Financiën staten aangewezen waar toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen. Deze staten zijn:

 • Australië,
 • België,
 • Canada,
 • Denemarken,
 • Duitsland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Hongarije,
 • Italië,
 • Japan,
 • Portugal,
 • Spanje,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Verenigde Staten van Amerika,
 • Zweden
 • Zwitserland

Hierbij dient het volgende vermeld te worden. Wanneer in een staat toezicht wordt uitgeoefend op een beleggingsonderneming (die uit dien hoofde bevoegd is het bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen), dan geldt de aanwijzing slechts voor zover de beleggingsonderneming een vergunning heeft die de activiteit omvat zoals genoemd in artikel 1:1, onderdeel a van de definitie van verrichten van een beleggingsactiviteit. Dit betreft de activiteit handel voor eigen rekening.

Overzicht Vergunning- en notificatieplicht

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Termijn

Een aanvraag voor een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling moet worden gericht aan DNB. DNB beslist hierop binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd indien nadere gegevens of informatie benodigd zijn ter aanvulling van de aanvraag.

Kosten

Aan de behandeling voor een vergunningaanvraag of ontheffing zijn kosten verbonden.

Indienen stukken

U kunt het aanvraagformulier met de bijbehorende stukken indienen bij:

De Nederlandsche Bank N.V.
Expertisecentrum Markttoetreding
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM
Telefoon: 0800 020 1068 (gratis)

Download

Ontdek gerelateerde artikelen