Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet opdrachtbevestiging

WTP Factsheet

Opdrachtverlening, opdrachtaanvaarding en opdrachtbevestiging

Sociale partners maken afspraken over de pensioenovereenkomst en geven het pensioenfonds vervolgens de opdracht tot uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur van een pensioenfonds zorgt op grond van artikel 102a, derde lid Pensioenwet (Pw) voor de formele opdrachtaanvaarding van de pensioenregeling en toetst daarbij aan de vooraf vastgelegde doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds, waaronder de risicohouding. 

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

Het pensioenfonds streeft ernaar zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de sociale partners over de doelstellingen van de opdracht die sociale partners aan het pensioenfonds verstrekken. Als sluitstuk van de opdrachtaanvaarding bevestigt het pensioenfonds de opdracht aan sociale partners.

De opdrachtbevestiging is een informatieverplichting van het pensioenfonds aan sociale partners en heeft daarmee een andere functie dan de uitvoeringsovereenkomst, dat de rechten en verplichtingen tussen pensioenfonds en de werkgever vastlegt. Het doel van de opdrachtbevestiging is het bevorderen van de transparantie over de verleende en aanvaarde opdracht:

 1. De opdrachtbevestiging bevat een onderbouwing van de door het pensioenfonds gekozen inrichting van de pensioenregeling, zowel waar deze voortvloeit uit arbeidsvoorwaardelijke keuzes als waar deze valt onder de discretionaire bevoegdheid van het pensioenfondsbestuur.

 2. De opdrachtbevestiging borgt dat sociale partners en pensioenfonds vanaf de start van de opdracht hetzelfde beeld hebben bij de opdracht en de consequenties van onder meer arbeidsvoorwaardelijke keuzes voor de deelnemers.

Het pensioenfonds verstrekt de opdrachtbevestiging bij de opdrachtaanvaarding en bij elke ingrijpende wijziging van de opdracht.

Inhoud opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging bevat op grond van artikel 28d Besluit uitvoering Pw en WVb ten minste:

 1. Informatie over de inrichting van de pensioenregeling:
  1. de risicohouding;
  2. de regels ten aanzien van de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve;
  3. de toedelingsregels;
  4. het projectierendement of de vaste daling; en
  5. de spreidingssystematiek.

 2. Welke overwegingen aan de vormgeving van de pensioenregeling ten grondslag liggen:
  1. hoe de vormgeving van de pensioenregeling aansluit op de opdracht en doelstellingen;
  2. wat de effecten van de vormgeving van de pensioenregeling zijn op de verwachte pensioenen voor de verschillende leeftijdscohorten;
  3. hoe het fonds de resultaten van het risicopreferentie-onderzoek, de wetenschappelijke inzichten en de deelnemerskenmerken heeft gewogen en op basis daarvan de risicohouding heeft vastgesteld per leeftijdscohort;
  4. hoe de vormgeving van de pensioenregeling verband houdt met de vastgestelde risicohouding per leeftijdscohort; en
  5. de onderbouwing in welke mate de gevolgen van de voorgenomen pensioenregeling, zowel op de onderdelen als de gezamenlijke werking van de verschillende onderdelen, passen bij deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden, gegeven de samenstelling van de populatie van het fonds.

 3. Informatie aan sociale partners over de consequenties van arbeidsvoorwaardelijke keuzes:
  1. de uitvoerbaarheid en uitvoeringskosten; en
  2. in geval van een solidaire premieovereenkomst: de kans dat de beoogde pensioendoelstelling, gegeven de premie wordt behaald aan de hand van een uniforme scenario-analyse.

De AFM is toezichthouder op twee onderdelen van de opdrachtbevestiging, namelijk de hiervoor genoemde onderdelen 2b en 2e. DNB is toezichthouder op de overige onderdelen van de opdrachtbevestiging.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Relevante wetgeving:

 • art. 102a Pensioenwet (Pw), art. 109a Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
 • art. 28d Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit Pw en Wvb).