Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

​​Factsheet voorschriften in besluit DNB over invaren​

WTP Factsheet

Sinds 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen hun voorgenomen invaarbesluit en implementatieplan (hierna: invaarmelding) indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het proces van behandeling van een dergelijke invaarmelding vindt u hier. Na de beoordeling van de invaarmelding ontvangt het pensioenfonds een beschikking van DNB. Als DNB geen verbod op invaren oplegt, dan kan DNB daaraan voorschriften verbinden. In deze factsheet vindt u informatie over deze voorschriften.

Gepubliceerd: 27 maart 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Doel

Het pensioenfonds krijgt middels een beschikking voor de beoogde invaardatum zekerheid over het oordeel van DNB over de invaarmelding. DNB streeft er naar om niet te wachten met het nemen van een besluit tot het einde van de wettelijke termijn (de beoogde invaardatum). Als DNB voorschriften opneemt in een beschikking om geen verbod op invaren op te leggen, dan is dat ook niet nodig. Na de beschikking van DNB op een invaarmelding kan het immers nog een paar maanden of langer duren voordat een pensioenfonds gaat invaren. In die periode zal het pensioenfonds zich verder voorbereiden op de transitie en het implementatieplan verder uitvoeren.

Inhoud

De voorschriften kunnen onder andere gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Informeren: het pensioenfonds informeert DNB bij materiële wijzigingen in de informatie die het pensioenfonds bij de invaarmelding heeft aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn: de wijziging van de beoogde invaardatum en wijzigingen in de planning en uitvoering van het implementatieplan.

  2. Rapporteren: het pensioenfonds rapporteert periodiek over de naleving van de voorschriften, zodat DNB daarover de vinger aan de pols kan houden. De frequentie van de rapportages zal afhankelijk zijn van de tijd die tussen het besluit van DNB en de beoogde invaardatum ligt, bijv. eens per kwartaal of per maand.

  3. Verklaring bestuur: het bestuur van een pensioenfonds bevestigt op een vastgestelde datum voor de beoogde invaardatum aan DNB dat voldaan is, of dat op de invaardatum voldaan zal worden, aan de voorschriften.

  4. Uitvoeren implementatieplan: het pensioenfonds zal vaak nog onderdelen van het implementatieplan moeten uitvoeren vóór de beoogde invaardatum, bijvoorbeeld op het gebied van datakwaliteit of de beheersing van de risico’s van de uitbestede pensioenadministratie. Het voorschrift houdt dan in dat het pensioenfonds deze onderdelen van het implementatieplan moet uitvoeren voordat het kan invaren.

  5. Bevindingen: een voorschrift kan ook ingaan op bevindingen van DNB ten aanzien van de invaarmelding of naar aanleiding van toezichtonderzoeken. Het voorschrift behelst dan dat die bevindingen geadresseerd moeten worden vóór het invaren. Sommige bevindingen kunnen ook resulteren in een voorschrift dat na het invaren nageleefd moet worden, denk aan wijzigingen in het IT-systeem die niet materieel zijn voor het invaren.

De eerste drie voorschriften zullen waarschijnlijk standaard worden opgenomen. Het voorschrift om te rapporteren zal waarschijnlijk niet opgenomen worden als de periode tussen de beschikking van DNB en de beoogde invaardatum zo kort is, dat dit niet zinvol is. De laatste twee voorschriften zullen maatwerk zijn. Ook andere – maatwerk- voorschriften kunnen mogelijk zijn.

In een voorschrift zal vermeld worden wanneer het pensioenfonds daaraan moet voldoen. Dat zal in de regel vóór het invaren zijn, behalve als een voorschrift zoals onder het vijfde voorbeeld genoemd, bepaalt dat het pensioenfonds daaraan na het invaren moet voldoen.

Voorschriften zijn ook gebruikelijk bij andere besluiten van DNB.

Proces

Het is van belang dan het pensioenfonds in staat is om de voorschriften tijdig na te leven. DNB zal het pensioenfonds dan ook in de gelegenheid stellen om een zienswijze te geven op een concept-beschikking met daarin de concept-voorschriften. Daarna zal DNB een definitieve beschikking met definitieve voorschriften nemen op de invaarmelding.

De voorschriften zullen zijn gebaseerd op de informatie die de fondsen bij de invaarmelding hebben aangeleverd. Voorschriften kunnen ook gebaseerd zijn op informatie waarover DNB beschikt op basis van het reguliere toezicht op pensioenfondsen. De voorschriften zullen gebaseerd zijn op de wettelijke criteria waarop DNB de invaarmelding beoordeelt.

Aard van de voorschriften

Voorschriften zijn geen (ontbindende of opschortende) voorwaarden. De beschikking van DNB staat vast. Maar voorschriften zijn niet vrijblijvend. Als een pensioenfonds niet voldoet aan een voorschrift, kan DNB de beschikking om geen verbod op invaren op te leggen, heroverwegen. Dit zal met name relevant zijn als het pensioenfonds het implementatieplan niet (volledig) kan uitvoeren of als er sprake is van nieuwe, materiele informatie die relevant is voor het invaren en die nog niet bekend was tijdens de beoordeling van de invaarmelding. DNB zal dan moeten afwegen of het niet naleven van de voorschriften alsnog tot een nieuwe beschikking met een verbod op invaren moet leiden. Daartoe zal DNB eerst een concept beschikking met daarin de motivatie voor het opleggen van een verbod aan het pensioenfonds sturen. Het pensioenfonds zal de gelegenheid krijgen om daarop een zienswijze te geven. Daarna zal DNB een nieuwe, definitieve beschikking nemen.

Wettelijke grondslag

  • artikel 150m, tweede lid Pensioenwet
  • artikel 46b, eerste lid Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Ontdek gerelateerde artikelen