Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consistentie tussen premie en pensioendoelstelling in de solidaire premieregeling

WTP Factsheet

Inleiding

Op grond van artikel 10a, eerste lid Pensioenwet (Pw) berekent een pensioenuitvoerder bij uitvoering van een solidaire premieregeling de kans dat met de premie de beoogde pensioendoelstelling wordt gehaald. Een pensioenuitvoerder informeert de werkgever of de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen hierover.

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

Laatste update: 13 mei 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Deze berekening wordt door pensioenfondsen bij de opdrachtaanvaarding gedaan en opgenomen in de opdrachtbevestiging. Door verzekeraars en premiepensioeninstellingen wordt de berekening bij het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd. Daarnaast geldt voor alle pensioenuitvoerders dat deze berekening periodiek, minimaal eens per vijf jaar, wordt herzien. De pensioenuitvoerder verstrekt de berekeningen aan de partijen die de pensioenovereenkomst sluiten dan wel hebben gesloten.

Verantwoordelijkheidsverdeling

De vaststelling van de beoogde pensioendoelstelling en de hoogte van de premie is niet de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder maar de verantwoordelijkheid van de partijen die de pensioenovereenkomst sluiten. Deze partijen stellen vast of de premie consistent is met de pensioendoelstelling. Daarbij wordt door de werkgever of de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen aan de hand van de verschillende scenario’s bepaald bij welke premie sprake is van een balans tussen premie, de beoogde pensioendoelstelling en een aanvaardbare kans dat deze doelstelling wordt gehaald. De pensioenuitvoerder heeft bij de vaststelling van de premie uitsluitend een faciliterende rol. De pensioenuitvoerder maakt op grond van artikel 10a, eerste lid Pw de berekening van de kans dat met de premie de beoogde pensioendoelstelling wordt gehaald.

Berekening

De pensioenuitvoerder maakt de berekening in ieder geval aan de hand van een uniforme scenario-analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van de uniforme scenariosets, bedoeld in artikel 23b van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De doorrekening van scenario’s geeft inzicht in het percentage van het aantal scenario's waarin de doelstelling (minimaal) wordt behaald en daarmee dus de door de wetgever voorgeschreven kans dat met de premie de beoogde pensioendoelstelling wordt behaald. Een pensioenuitvoerder kan, in aanvulling op deze wettelijk voorgeschreven berekening om inzicht te geven aan de werkgever of de partijen die de pensioenregeling zijn overeengekomen hierover, bijvoorbeeld op basis van een eigen scenarioset ook aanvullende berekeningen maken voor beleidsdoeleinden.

De wettelijk vereiste berekening wordt uitgevoerd met de specifieke karakteristieken van de (beoogde) pensioenregeling, waaronder het strategische beleggingsbeleid, het specifieke deelnemersbestand van de betreffende pensioenuitvoerder en bij de populatie passende aannames voor de demografische ontwikkeling.

Uiterlijk iedere vijf jaar brengt een Commissie Parameters een advies uit over onder meer de maximale parameters en de uniforme scenarioset. Indien op grond van een advies van de Commissie Parameters de parameters en/of uniforme scenarioset worden aangepast, informeert de pensioenuitvoerder de partijen die de pensioenovereenkomst hebben gesloten over de gewijzigde kans waarmee de afgesproken pensioendoelstelling kan worden behaald. Dit kan sociale partners aanleiding geven om de premie en/of de pensioendoelstelling te heroverwegen. Het is daarnaast goed voorstelbaar dat bij substantiële wijziging van de premie of het (beleggings-)beleid ook een herziene berekening wordt gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen in de risicohouding of de pensioenregeling zal als sluitstuk van de hernieuwde opdrachtaanvaarding op grond van artikel 28d Besluit uitvoering Pw en Wvb een aangepaste opdrachtbevestiging aan sociale partners moeten worden verstrekt. Onderdeel van die hernieuwde opdrachtbevestiging is aan de hand van een uniforme scenario-analyse opnieuw inzicht bieden in de kans dat de beoogde pensioendoelstelling, gegeven de premie, wordt behaald.

Relevante wet- en regelgeving

  • Artikel 10a Pensioenwet (Pw), artikel 28a WvB
  • Artikel 102a Pw, artikel 109a WvB
  • Artikel 28d Besluit uitvoering Pw en Wvb

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.