Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wanneer is sprake van ex-ante herverdelingseffecten?

WTP Q&A

Vraag:

Wanneer is sprake van ex-ante herverdelingseffecten in de solidaire of flexibele premieregeling?

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Van ex-ante herverdelingseffecten is sprake als de toedelingsregels of het projectierendement in de solidaire premieregeling dan wel de periodieke vaste daling, of de vormgeving van het collectief toedelingsmechanisme in de flexibele premieregeling voor het beleggingsrisico zodanig zijn vormgegeven dat deze een rendement toedelen dat lager of hoger is dan het marktconsistente rendement dat de deelnemer had gekregen voor hetzelfde financiële risico. Op deze wijze ontstaan verschuivingen in marktwaarde tussen vermogens/kapitalen van deelnemers als gevolg van de financiële opzet en daarmee ex-ante herverdeling.

Toelichting:

Ex-ante herverdeling in de solidaire premieregeling of flexibele premieregeling is in principe niet toegestaan.

  • De toedelingsregels voor de beschermingsrendementen en overrendementen voor het beleggingsrisico in de solidaire premieregeling moeten zodanig zijn vormgegeven dat er op voorhand geen herverdelingseffecten (‘ex ante herverdelingseffecten’) tussen leeftijdsgroepen plaatsvinden (Artikel 10a Pw). Een uitzondering wordt gemaakt voor zover, indien daar voor gekozen wordt, dat in de solidaire premieregeling en flexibele premieregeling nodig is om gelijke aanpassingen van de ingegane pensioenuitkeringen en van de opgebouwde aanspraak op nabestaandenpensioen van pensioengerechtigden te realiseren en alleen herverdelingseffecten optreden tussen de pensioengerechtigden onderling.

  • De periodieke vaste daling in de flexibele premieregeling of het projectierendement in de solidaire premieregeling worden zodanig vormgegeven dat er op voorhand geen herverdelingseffecten tussen leeftijdsgroepen plaatsvinden (Artikel 63a Pw).

  • Het verbod op ex-ante herverdeling geldt niet voor de solidariteits- en risicodelingsreserve en ook niet voor de toedeelregels voor de ontwikkeling van de levensverwachting en de sterfteresultaten.
    Het verbod op ex-ante herverdeling zorgt ervoor dat deelnemers geen voor- of nadeel ondervinden in vergelijking met het marktconsistente rendement dat de deelnemer had gekregen voor hetzelfde financiële risico.

Het voor de pensioenuitkering bestemd vermogen mag niet negatief zijn in de solidaire premieregeling (art. 10a, lid 6, Pw) en in de flexibele premieregeling mag het voor pensioen bestemd kapitaal niet negatief zijn (art. 10b, lid 5, Pw). Als de persoonlijke vermogens van andere deelnemers gebruikt mogen worden om negatieve persoonlijke vermogens tegen te gaan, dan kan deze maatregel leiden tot (toegestane) ex-ante herverdeling. Deze situatie kan ontstaan als er sprake is van opheffing van de leenrestrictie. Dit is een tweede uitzondering op de wettelijke eis dat er buiten de solidariteits- en risicodelingsreserve, geen ex-ante herverdeling is toegestaan.

Ook bij een flexibele premieregeling met variabele uitkering is de vormgeving van het collectief toedelingsmechanisme voor het beleggingsrisico zodanig dat er op voorhand geen herverdelingseffecten tussen leeftijdsgroepen plaatsvinden (Artikel 10b, lid 4, Pw).

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving

  • Artikel 10a Pensioenwet (Pw)
  • Artikel 10b Pw
  • Artikel 28a Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
  • Artikel 28b Wvb
  • Artikel 75a Pw