Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Welke eisen worden er gesteld aan de juistheid en volledigheid van de data die pensioenfondsen gebruiken bij invaren?

WTP Q&A

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Welke eisen worden er gesteld aan de juistheid en volledigheid van de data die pensioenfondsen gebruiken bij invaren?

Antwoord:

Een pensioenfonds stelt een risicobereidheid vast ten aanzien van de bij invaren te gebruiken data. Eventuele afwijkingen van de data moeten binnen de risicobereidheid/risicotolerantie van het pensioenfonds vallen.

Het pensioenfonds voert in het kader van dit risicobeheersingsbeleid risico analyses uit en werkt zijn beleid uit in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Ook ziet het pensioenfonds toe op de aantoonbare naleving van deze procedures en maatregelen en voorziet het fonds in een systematische meting, bewaking, documentatie en rapportering van de gelopen risico’s. Het pensioenfonds dient daarom een analyse te maken van de datakwaliteitsrisico’s en daarnaar zijn taakuitvoering in te richten. Het pensioenfonds bepaalt risicogebaseerd welke maatregelen moeten worden getroffen.

Onderdeel van het risicobeheersingsbeleid is ook dat het pensioenfonds een afweging maakt in welke mate het bereid is risico's te nemen bij het inrichten van de interne beheersingsmaatregelen en uit te voeren vervolg- en herstelacties. In het beleid en in de governance wordt vastgesteld hoe deze risicobereidheid wordt bepaald en door wie de risicobereidheid wordt vastgesteld. Het pensioenfonds blijft jegens de pensioen- en aanspraakgerechtigden verantwoordelijk voor correcte uitvoering van de pensioenregeling en het uitvoeren van eventuele correctie- en herstelacties volgens haar eigen gestelde beleidsrichtlijnen.

Deze risicobereidheid wordt zodanig vastgesteld dat eventuele afwijkingen van de data binnen de risicobereidheid geen invloed hebben op de oordeelsvorming die nodig is voor het nemen van het invaarbesluit. Ook weegt het pensioenfondsbestuur bij de vaststelling van die risicobereidheid de belangen van de individuele deelnemers mee en beperkt de invloed van de binnen de risicobereidheid vallende afwijkingen op de individuele pensioenvermogens tot een minimum. Beperkte afwijkingen die binnen de risicobereidheid vallen zijn toelaatbaar, mits voldoende onderbouwd, wat betekent dat data niet voor 100 procent juist en volledig hoeven te zijn. Eventuele afwijkingen van de data moeten vallen binnen de risicobereidheid van het pensioenfonds.

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving:

  • Artikel 143 Pensioenwet (Pw)
  • Artikel 46 Besluit uitvoering Pw en Wvb

Ontdek gerelateerde artikelen