Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Collectieve waardeoverdracht tussen pensioenverzekeraars en van pensioenverzekeraar naar PPI

Factsheet

Gepubliceerd: 12 juni 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In deze factsheet leest u een toelichting op het proces rondom de melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht tussen pensioenverzekeraars of van een pensioenverzekeraar naar een PPI.

Voor de goede orde merkt DNB op dat deze factsheet een nadere toelichting geeft op het bestaande beleid en geen nieuw beleid bevat.
Bij een voornemen tot collectieve waardeoverdracht zijn drie stappen nodig.

 1. Een self-assessment door de betrokken pensioenverzekeraar(s) en PPI;
 2. De melding van het voornemen bij DNB;
 3. Het besluit van DNB.

Self-assessment betrokken pensioenverzekeraar(s) en PPI bij voorgenomen waardeoverdracht 

De bij een collectieve waardeoverdracht betrokken pensioenverzekeraars dan wel pensioenverzekeraar en PPI moeten – voordat zij het voornemen tot waardeoverdracht melden aan DNB – door een self-assessment vaststellen dat aan alle wettelijke eisen voor collectieve waardeoverdracht wordt voldaan.

In de Q&A “CWO tussen pensioenverzekeraars en CWO van pensioenverzekeraar naar PPI” vindt u uitgangspunten op basis waarvan DNB beoordeelt of er aanleiding is om een verbod tot CWO op te leggen. Die uitgangspunten moeten worden gebruikt bij het self-assessment. De overdragende verzekeraar dient in het meldingsformulier aan te geven op welke wijze voldaan wordt aan de uitgangspunten.

De melding van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht 

Uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van de overdracht meldt de overdragende pensioenverzekeraar het voornemen bij DNB, waarbij de verzekeraar DNB over de uitkomst van het self-assessment informeert. Dit geeft DNB de gelegenheid de waardeoverdracht te beoordelen en om eventueel een verbod tot waardeoverdracht op te kunnen leggen. Voor haar beoordeling wil DNB verder kunnen beschikken over de volgende informatie:

 • of sprake is van een “complexe” of “niet-complexe” collectieve waardeoverdracht;
 • de statutaire naam van de pensioenverzekeraar of PPI waaraan de verplichtingen worden overgedragen;
 • de beoogde datum van uitvoering van de collectieve waardeoverdracht (overdrachtsdatum);
 • het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van wie de aanspraken en rechten worden overgedragen;
 • een opgave van de overdrachtswaarde (indicatief) en een gekwantificeerde onderbouwing van deze waarde;
 • een toelichting op de manier waarop is voldaan aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid (art. 76, vierde lid, art 83, tweede lid, sub b of art 84, tweede lid, sub b Pensioenwet);
 • de omvang van het eventueel over te dragen toeslagdepot;
 • de gevolgen van de overdracht voor de financiële opzet van de ontvangende pensioenverzekeraar;

Indien de collectieve waardeoverdracht plaatsvindt op basis van artikel 83 Pensioenwet, dan heeft DNB ook de volgende gegevens nodig:

 • de wijze waarop is of wordt voldaan aan het vereiste dat deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden de gelegenheid krijgen hun bezwaren tegen overdracht van hun individuele aanspraken/rechten kenbaar te maken.

Indien DNB de melding te laat ontvangt of wanneer DNB niet tijdig over alle gevraagde informatie kan beschikken zal dit voor DNB aanleiding zijn om de waardeoverdracht te verbieden.

Besluit van DNB over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht; bezwaar en beroep 

DNB zal na ontvangst van alle benodigde gegevens toetsen of er aanleiding is tot het opleggen van een verbod tot waardeoverdracht. Een verbod geldt voor onbepaalde tijd.

Indien DNB besluit een verbod op te leggen, dan wordt dit schriftelijk gecommuniceerd en wordt dit besluit gemotiveerd. Zowel de overdragende pensioenverzekeraar als de ontvangende pensioenverzekeraar of PPI kunnen bezwaar maken tegen het verbod en eventueel beroep instellen bij de bestuursrechter. Indien u binnen 3 maanden na melding van de collectieve waardeoverdracht geen bericht heeft ontvangen van DNB, dan kunt u overgaan tot uitvoering van de voorgenomen collectieve waardeoverdracht.

Verzoek tot intrekking van het verbod 

DNB zal een opgelegd verbod alleen in heroverweging nemen indien de overdragende pensioenverzekeraar verzoekt tot intrekking van het verbod. Een verzoek tot intrekking heeft alleen kans van slagen als afdoende gemotiveerd wordt dat de omstandigheden die ten grondslag lagen aan het verbod zijn gewijzigd.

Ontdek gerelateerde artikelen