Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

PPI: kapitaalseisen en solvabiliteit

Q&A

Gepubliceerd: 10 juli 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat zijn de kapitaalseisen voor een premiepensioeninstelling en voor een pensioenbewaarder?

Antwoord:

Een premiepensioeninstelling (PPI) dient aan de volgende kapitaalseisen te voldoen:

1. Eigen vermogen (artikel 48 Bpr)
Het eigen vermogen van de PPI bedraagt ten minste € 500.000.

2. Solvabiliteit (artikel 63a Bpr)
De solvabiliteit van PPI bedraagt ten minste 0,2 % van het beheerde pensioenvermogen voor zover dat groter is dan € 250 miljoen met een maximum van 20 miljoen.

In aanvulling hierop beschikt de PPI naar keuze over:

  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die haar aansprakelijkheid dekt wegens fouten, verzuimen of nalatigheden begaan in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, voor een bedrag van:
    1. Per schadegeval: ten minste 0,075 % van de waarde van het beheerde pensioenvermogen, met een minimum van € 2 miljoen en een maximum van € 20 miljoen per schadegeval;
    2. Alle schadegevallen per jaar: ten minste 1 % van de waarde van het beheerde pensioenvermogen met een minimum van € 2,5 miljoen en een maximum van € 25 miljoen; of
      • Een aanvulling op het toetsingsvermogen welke een 0,1 % van de waarde van het beheerde pensioenvermogen bedraagt.

Berekening van het eigen vermogen en solvabiliteit

Het minimum eigen vermogen van een PPI, conform artikel 50 Bpr, wordt gevormd door de waarde van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdelen a tot en met e van de Verordening kapitaalvereisten, dan wel artikel 27 van die Verordening voor zover de PPI de rechtsvorm van een stichting heeft.

Het minimum eigen vermogen van een pensioenbewaarder, conform artikel 51 Bpr, wordt gevormd door de waarde van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdelen a tot en met e van de Verordening kapitaalvereisten, dan wel artikel 27 van die Verordening voor zover de pensioenbewaarder de rechtsvorm van een stichting heeft.

De solvabiliteits van een premiepensioeninstelling wordt berekend conform artikel 59 Bpr. Het aanwezige kapitaal van de premiepensioeninstelling, dient hoger te zijn dan het vereiste kapitaal berekend volgens artikel 63a Bpr.

Ontdek gerelateerde artikelen