Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

iForum initiatieven

Factsheet

Gepubliceerd: 26 november 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Het doel van het iForum is om samen met de financiële sector initiatieven te ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren. Voor zowel de instellingen onder ons toezicht als voor DNB zelf. Binnen het iForum hebben we negen overkoepelende thema’s geformuleerd die bijdragen aan onze Smart Supervisor-Strategie voor 2025. Hieronder is er een beschrijving te vinden van de thema’s en een overzicht van alle initiatieven die hier bij horen. Heeft u interesse om mee te doen aan een van de initiatieven of heeft u vragen? Laat het ons weten via iforum@dnb.nl

Thema 2021 Optimalisatie User Experience instelling & Digitaal Loket

Doel voor 2025: DNB communiceert efficiënt en transparant met de instellingen via één digitale omgeving (Mijn DNB). Die bestaat uit digitale processen die aansluiten op die van de gebruikers. De instelling en DNB hebben altijd een actueel en identiek inzicht in toezichteisen, aanvragen, opvolging van acties, et cetera.

Mijn DNB (consulteren roadmap)

 • Komen tot een door de sectoren gedragen Roadmap voor het Mijn DNB portaal

Proces en status informatie

 • Uitvraag bij instellingen over de top 3 uitvragen/rapportages bij deelnemers die te maken hebben met het aanleveren van informatie in het kader van een uitvraag en/of rapportage.
 • Op basis van de top 3 wordt vastgesteld welke proces- en statusinformatie reeds inzichtelijk is en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.

Thema 2021 Beperking indirecte kosten toezicht DNB

Doel voor 2025: Door slim gebruik van technologie beperken we de indirecte kosten van ons toezicht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We kennen de belangrijkst oorzaken van indirecte kosten en hebben voor zowel grote als kleine instellingen gezamenlijke actie ondernomen om de indirecte kosten te beperken. We houden bij hoeveel dit oplevert en bewaken de balans tussen kosten en baten.

Digitale handtekening (bankbreed)

 • Het project ‘Invoering digitale handtekening’ heeft als doel om DNB-breed een volwaardig en gebruiksvriendelijk alternatief voor de traditionele papieren handtekening in te voeren. Ook voor gebruik in correspondentie met instellingen.

Panel ad-hoc uitvragen en rapportages banken

 • Het doel van deze pilot is om vast te stellen wat de waarde is om structureel een panel voor (ad-hoc) uitvragen en rapportages in te richten voor de bankensector.

Panel ad hoc uitvragen en rapportages betaalinstellingen

 • Het doel van deze pilot is vast te stellen wat de waarde is om structureel een panel voor (ad-hoc) uitvragen en rapportages in te richten voor betaalinstellingen.

Panel ad-hoc uitvragen en rapportages pensioenen

 • Dit initiatief heeft als doel om in panel-vorm te spreken met een selectie van (van bij een uitvraag betrokken) pensioen-instellingen. Dit helpt ons om de uitvraag binnen de kaders van de regelgeving waar mogelijk te verbeteren. Dit kan vervolgens leiden tot;
 • Het makkelijker en beter kunnen beantwoorden van de uitvraag door de instellingen.
 • Betere beantwoording door instellingen waardoor DNB het efficiënter kan verwerken.
 • Verdere verbetering van de relatie tussen instelling(en) en DNB.

Onderzoek dubbele uitvragen banken

 • Het onderzoek wil inzichtelijk maken in welke mate dubbel uitgevraagde informatie bij banken voorkomt. En hoeveel capaciteit banken kwijt zijn aan dubbel uitgevraagde informatie.
 • Voor DNB leidt dit initiatief tot een beter inzicht van de uitgevraagde data in de sector, waardoor rapportagestromen efficiënter kunnen worden ingericht.

Onderzoek dubbele uitvragen Verzekeraars

 • Dit initiatief heeft als doel inzichtelijk te maken óf, en in welke mate dubbel uitgevraagde informatie van rapportages bij verzekeraars voorkomt en hoeveel tijd het instellingen kost om te voldoen aan de aanleveringseisen.
 • Het inzicht in dubbel uitgevraagde informatie en de daarmee gemoeide tijd is het startpunt van een dialoog rondom verbeterinitiatieven welke DNB kan uitvoeren.

Harmonisatie toetsingsproces AFM-DNB

 • Verdere harmonisatie van de procedures voor toetsingen van AFM en DNB kan het wettelijke toetsingsproces vereenvoudigen dan wel verduidelijken. En daarmee deze indirecte kosten kan beperken.

Open Boek Toezicht verzekeraars

 • Uit de survey Indirecte Kosten en de verdiepende sessies is gebleken dat er in de sector een behoefte is om de mogelijkheden van Open Boek Toezicht te vergroten.
 • Het doel van dit initiatief is om inzicht te krijgen in concrete gebruikerswensen vanuit de verzekeringssector t.a.v. van het Open Boek Toezicht, inclusief een prioritering van de gebruikerswensen en besluitvorming omtrent (eventuele) vervolgstappen.

Open Boek Toezicht beleggingsondernemingen

 • Uit de survey Indirecte Kosten en de daaropvolgende verdiepende sessies is gebleken dat er in de sector een behoefte is om de mogelijkheden van Open Boek Toezicht te vergroten.
 • Het doel van dit initiatief is om inzicht te krijgen in concrete gebruikerswensen vanuit de beleggingsondernemingen t.a.v. verbetering van het Open Boek Toezicht, inclusief een prioritering van de gebruikerswensen en besluitvorming over (eventuele) vervolgstappen.

Tijdig gepubliceerde toezichtkalender pensioenfondsen

 • Uit de survey Indirecte Kosten en de daaropvolgende verdiepende sessies is gebleken dat er vanuit pensioenfondsen een grote behoefte is aan een individuele toezichtkalender/jaarplanning die zowel realistisch is als tijdig gecommuniceerd wordt.

Tijdig gepubliceerde toezichtkalender verzekeraars

 • Uit de survey Indirecte Kosten en de daaropvolgende verdiepende sessies is gebleken dat er vanuit verzekeraars een grote behoefte is aan een individuele toezichtkalender/jaarplanning die zowel realistisch is als tijdig gecommuniceerd wordt.

Thema 2021 Datakwaliteit verbeteren rapportages

Doel voor 2025: We hebben de datakwaliteit van rapportages aantoonbaar verbeterd via automatisch controle van de ingeleverde rapportages. Met een continu feedback-loop tussen DNB en de gebruikers leidt dat tot doorlopende verbetering van de datakwaliteit. We gaan van ‘human to human’ naar ‘machine to machine’.

Samenwerking voor betere rapportage kwaliteit

 • Het initiatief richt zich op het efficiënter inrichten van rapportageprocessen.

Samenwerking voor betere rapportage kwaliteit: vervolg Dataloop

 • Het testen van een potentieel communicatieplatform waar datakwaliteit-signalen, proces-informatie en benchmarkinformatie gedeeld wordt met pensioeninstellingen en verzekeraars.

Samenwerking voor betere rapportage kwaliteit: vervolg DQR

 • DNB maakt broncode beschikbaar waarmee instellingen de datakwaliteit van toezichtrapportages binnen de eigen data science omgeving kunnen controleren voordat deze naar DNB gaan.

Slimme integriteits-uitvraag

 • DNB onderzoekt de mogelijkheden om tooling voor sector brede DNB-uitvragen te ontwikkelen en is daarbij gestart met een Proof of Concept inzake de Integriteitsrisicorapportage.

Process mining

 • Process Mining geeft een integraal beeld van de belangrijkste pensioenprocessen en leidt tot meer inzicht in de daadwerkelijke IT-risico’s en operationele risico’s.
 • (I) Dit is (mogelijk) interessant voor de instelling die dient aan te tonen dat de werkzaamheden op een intern beheerste manier plaatsvinden, (II) voor de risicomanagementfunctie die een oordeel moet vormen over de mate van interne beheersing in de organisatie, (III) en voor de accountant omdat hij niet meer afhankelijk is van deelwaarnemingen maar het proces integraal kan bekijken.
 • Daarnaast kan process mining gebruikt worden door de sector om pensioenprocessen te verbeteren omdat de tool geschikt is om knelpunten in het proces zichtbaar te maken.

Thema 2021 Cultuur digitalisering en innovatie

Doel voor 2025:Het doel van dit thema is het creëren van een innovatiecultuur om veilig en verantwoord te kunnen experimenteren en zonder onnodige belemmeringen innovatie te realiseren.

Ophalen inzichten cultuur

 • Samen met iForum deelnemers uit de sector en DNB wordt er een set praktische principes geformuleerd voor de innovatiecultuur. Het doel is om een innovatiecultuur te creëren waar veilig en verantwoord kan worden geëxperimenteerd zonder onnodige belemmeringen.

Toepassen inzichten cultuur

 • Testen van initiatieven

Thema 2021 Verkenning realtime toezicht

Doel voor 2025: In nauwe samenwerking met de sector hebben we verkend wat de toegevoegde waarde is van realtime-toezicht. Als die toegevoegde waarde er is, passen we het toe op verschillende risicogebieden. In overleg met de sector zijn we op een juiste manier omgegaan met technische, juridische en ethische vraagstukken.

Realtime toezicht: Visievorming en experimenten (pensioensector)

 • Toezicht houden op basis van de meest actuele informatie die beschikbaar is met behulp van technische mogelijkheden en op basis van de functionele behoefte ten aanzien van Real Time Toezicht.

Analyse Juridische Zaken Real Time Toezicht   

 • Welke interne juridische vraagstukken komen op bij het gebruik van Real Time Toezicht en op welke kaders heeft DNB zelf invloed?

Thema 2021 Beter inzicht in wet- en regelgeving

Doel 2025: Door middel van continue dialoog met stakeholders hebben we een doorlopend en actueel inzicht in hoe het wet- en regelgeving kader zich verhoudt tot technologische innovatie in de sector. Binnen het bestaande wet- en regelgevend kader accommoderen we technologische innovatie optimaal. We stellen een toegankelijk en actueel overzicht van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief relevante interpretaties van de toezichthouder, op een zodanige manier beschikbaar dat instellingen dit automatisch kunnen verwerken in hun eigen processen.

Onderzoek vernieuwing Maatwerk voor Innovatie

 • Onderzoek naar mogelijkheden om Maatwerk voor Innovatie beter te laten werken binnen het bestaande regelgevende kader. Op basis van door de markt aangedragen use cases wordt bekeken hoe Maatwerk verbeterd kan worden. Daartoe zal onderzoek worden gedaan naar vergelijkbare sandbox initiatieven in het buitenland. Eventueel wordt daarnaast bezien of uit andere Europese sandboxes voortkomende succesvolle initiatieven in Nederland op belemmeringen zouden zijn gestuit. Dit alles om een scherp beeld te krijgen van welke aanpassingen aan Maatwerk nuttig en nodig zouden kunnen zijn.
 • Indien u interesse heeft aan dit iForum initiatief deel te nemen, neem dan contact met ons op via iforum@dnb.nl.

Verkenning obstakels en oplossingen regelgevend kader in relatie tot innovatie  

 • Verkenning naar de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen met betrekking tot technologische innovatie in het huidige wet- en regelgevend kader onderschreven door brancheorganisaties, individuele financiële instellingen (banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen) en toezichthouders.
 • De belangrijkste bevindingen en vervolgstappen zijn te vinden in het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels”

Machine readable/ executable regulation

 • Verkenning naar de mogelijkheden van machine readable/executable regulation om bepaalde toezichtprocessen zowel voor DNB als instellingen efficiënter en effectiever te maken.  

Thema 2021 Effectief beleid DNB over kansen en risico’s AI

Doel voor 2025: De financiële sector maakt op een verantwoorde manier gebruik van artificial intelligence (AI) en maakt daarbij een goede afweging tussen de voordelen en de risico’s.

Verantwoorde inzet van AI: uitlegbaarheid

 • Door het gebruik van AI, met name bij de inzet van technieken zoals machine learning en deep learning, kan de uitlegbaarheid van het model, de keuze voor een model en het proces daaromtrent, modeluitkomsten en de uiteindelijke besluitvorming op basis hiervan in het gedrang komen.
 • Afhankelijk van de activiteit waar AI voor wordt ingezet en de betreffende stakeholders, bestaat er behoefte aan een zekere soort en mate van uitlegbaarheid.
 • Onder uitlegbaarheid verstaan we een set van mogelijke details, redeneringen en onderliggende verklaringen welke het functioneren en de resultaten van AI oplossingen begrijpelijk maakt, gegeven het type stakeholder en zijn belangen.
 • Op dit moment ontbreken echter gedeelde kaders hiervoor vanuit de sector, toezicht en overheid.
 • Zie hier het rapport.

Verantwoorde inzet van AI: explainable AI follow up onderzoek 'xAI’ bij verzekeraars

 • Verdere uitwerking van een praktisch kader en regulatory expectations AI.
 • Nader te bepalen in overleg met Verbond van Verzekeraars.

Verantwoord gebruik AI: Onderzoek “fairness” bij banken

Het doel is om:

 • Meer duidelijkheid te verkrijgen over omgang met en regulatory consistency ten aanzien van het thema ‘fairness’.
 • Betere alignment van verwachtingen betrokken toezichthouders (DNB, AFM en AP).
 • Praktische handvatten aan te reiken voor de omgang met fairness bij gebruik van AI toepassingen. Initiatief nader te bepalen in overleg met NVB.

AI werkgroep

 • Er wordt aansluiting gezocht bij de AI expertgroepen van de NVB en het Verbond.

Thema 2021: Riskmanagement versterken bij instellingen

Doel voor 2025: Wij gebruiken onze unieke informatiepositie om de sectoren onder ons toezicht te versterken. Dat doen we door relevante informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te publiceren. Hiermee kunnen instellingen doorlopend hun risicomanagement versterken.

Teruggeven benchmark informatieve Integriteitsrisico’s

 • DNB zet haar unieke informatiepositie in ten behoeve van versterking van de sectoren onder haar toezicht door relevante informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te publiceren waarmee instellingen doorlopend hun risico management kunnen versterken.
 • Daarnaast zijn de mogelijkheden reeds onderzocht om de informatie zodanig beschikbaar te stellen dat instellingen zelf kunnen zoeken naar relevante informatie om het risicomanagement te versterken.