Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Drie conclusies van onze biodiversiteitsconferentie

Nieuws

Gepubliceerd: 12 oktober 2022

Gele bloem met bij en vlinder

DNB en het OMFIF Sustainable Policy Institute hebben een conferentie georganiseerd over de relevantie van biodiversiteitsverlies voor de financiële sector en vice versa, en over de rol van publieke en private financiering bij het behoud van biodiversiteit. De drie belangrijkste conclusies van de conferentie zijn hieronder samengevat.

1. Biodiversiteitsrisico's vallen binnen het mandaat van de centrale bank, maar overheden moeten het voortouw nemen

Vertegenwoordigers van de centrale banken benadrukten dat verlies van biodiversiteit in eerste instantie een plaatselijk probleem lijkt, maar dat dit uiteindelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor het mondiale financiële stelsel. "Investeringen in bedrijven die de kwetsbaarheid van de natuur verergeren, creëren wereldwijde transitie- en fysieke risico's en maken daarmee de financiële sector onderdeel van het probleem", aldus Klaas Knot. “Als we deze risico’s niet onderkennen en tegengaan, en we ons niet aanpassen aan de situatie, komt de mondiale financiële stabiliteit ernstig in gevaar.” Tijdens de conferentie benadrukten Frank Elderson (directielid van de ECB) en andere sprekers dat centrale banken en toezichthouders als onafhankelijke instanties bij de uitvoering van hun mandaat rekening moeten houden met langetermijnrisico's zoals biodiversiteitsrisico's. Overheden moeten hierbij echter het voortouw nemen door subsidies voor schadelijke activiteiten af te schaffen, duidelijke en geloofwaardige transitieplannen te implementeren en stimuleringsmaatregelen in te zetten die helpen om vraag en aanbod van ecosystemen in evenwicht te brengen.

2. Klimaatrisico's en biodiversiteitsrisico's hangen met elkaar samen en vragen om een geïntegreerde aanpak

De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures benadrukte dat biodiversiteitsverlies en klimaatverandering met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds versterken. Omdat het ene probleem niet zonder het andere kan worden opgelost, moeten overheden, centrale banken, toezichthouders, standaardiseringsinstanties en financiële instellingen samenwerken aan een geïntegreerde aanpak en aan holistische beleidsmaatregelen die beide problemen tegelijk aanpakken. François Villeroy de Galhau, Gouverneur van Banque de France, riep op tot verdere internationale samenwerking op het gebied van biodiversiteitsverlies, bijvoorbeeld via de Task Force on Biodiversity Loss and Nature-related Risks van het Network for Greening the Financial System (NGFS) waarvan DNB medevoorzitter is. De panelleden benadrukten dat instellingen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden, maar moeten leren van het werk dat al is gedaan op het gebied van klimaatverandering. Het zou dan ook een goed idee zijn om beide onderwerpen te integreren in risicobeoordelingen en scenarioanalyses. Ten slotte werd tijdens de hele conferentie het belang van goede voorlichting benadrukt. De Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering heeft onlangs een e-learning over biodiversiteit gepubliceerd.

3. Biodiversiteitsverlies is een complex probleem, maar statistische beperkingen zijn geen excuus om geen actie te ondernemen

Waar klimaatrisico's kunnen worden herleid tot één enkele impactmaatstaf (uitstoot van broeikasgassen) en één universele doelstelling (beperking van de temperatuurstijging tot 1,5 °C), is dat bij biodiversiteitsrisico’s nog niet mogelijk. Alle aanwezigen waren het erover eens dat deze complexiteit echter niet mag leiden tot passiviteit, en dat het nú tijd is om actie te ondernemen. Hoewel verdere ontwikkelingen op het gebied van informatieverstrekking over biodiversiteit en standaardisering van gegevens nodig zijn, zijn er ook al veel gegevens over biodiversiteit beschikbaar, van het effect op specifieke sectoren tot zeer fijnmazige geografische kwetsbaarheden. Deze gegevens moeten gestructureerd, geïnterpreteerd en gebruikt worden om een gestandaardiseerde aanpak voor het meten van biodiversiteit te ontwikkelen, met duidelijke, gemakkelijk te interpreteren maatstaven. De financiële sector moet niet wachten tot de perfecte gegevens beschikbaar zijn, maar vandaag al beginnen met het integreren van biodiversiteit in de economische besluitvorming.

Het is nú tijd om  actie te ondernemen!

De impact van biodiversiteitsverlies voor de financiële sector uitgelegd

Biodiversiteitsverlies is een van de grootste risico's voor onze samenleving en voor de wereldeconomie, omdat het de klimaatverandering versnelt en de gezondheid bedreigt van ecosystemen die de economie ondersteunen. Er staat dus veel op het spel voor de financiële sector. DNB wees er in 2019 al op dat ongeveer 35% van de investeringen van Nederlandse financiële instellingen (€510 miljard van de onderzochte €1.400 miljard) in hoge of zeer hoge mate afhankelijk zijn van een of meer ecosysteemdiensten. Als bepaalde ecosystemen zouden instorten, zou dat een ingrijpende verstoring van bedrijfsprocessen veroorzaken en tot grote verliezen leiden.

Ontdek gerelateerde artikelen